гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

ВАЖНО

ЗАПОВЕД

№ РД- 09- 274 от 25.10.2021 г.

Варна

На основание чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, заповед № РД – 09 – 3596 от 20.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката и писмо на РУО – Варна от 24.10.2021 г.

НАРЕЖДАМ:

1.    Преустановяване на присъствените учебни занятия за всички ученици от VIII до XII клас в ПГСАГ „Васил Левски“ считано от 25.10.2021 г.

2.    Учебните занятия да се провеждат от разстояние в електронна среда синхронно в платформата Microsoft Teams по утвърденото от Директора седмично разписание на часовете за I – ви учебен срок. Продължителността на учебните часове е 40 мин. с 10 мин. междучасие и 20 мин. голямо междучасие след втори учебен час. При необходимост да се използва платформа Schkolo за асинхронно обучение.

3.    Учебните часове по практика за всички дисциплини ще се провеждат също от разстояние в електронна среда.

Със заповедта да бъдат запознати всички ученици, родители, учители и непедагогически персонал за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува в сайта на училището.

Контрол по изпълнение на заповедта е от Директор!

За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица се наказват съгласно КТ. Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр.

МИЛЕНА ЯНЕВА

Директор на ПГСАГ,,Васил Левски”