гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 info-400063@edu.mon.bg 052756-756

„Геодезия“

Балообразуване:
– утроената оценка от теста по БЕЛ
– оценката от теста по Математика
– оценката по География от Свидетелство за основно образование
– оценката по Изобразително изкуство от Свидетелство за основно образование

с разширено изучаване на английски език

Професия: „Геодезист“, Специалност: „Геодезия“ – ІIІ-та степен на професионална квалификация.

1. Общо описание на специалността:
Подготвят се кадри, чиято дейност е свързана с извършване на всички геодезически работи в строителството: трасиране на строителни обекти, направа на геодезически снимки и планове, съставяне на карти.
Завършилият тази специалност ще може:
– да извършва геодезически, фотограметрични и картографски работи при проучване, проектиране ,трасиране, строителство, оборуд-ване и експлоатация на различни надземни и подземни обекти;
– да работи по експертизи за оценка на земеделски земи;
– да работи по административно-техническото обслужване на населението и оценка на недвжими имоти.

2. Вид на учебното заведение, срок и форма на обучение:
– вид на учебното заведение: професионална гимназия;
– срок на обучение: 5 години;
– форма на обучение: дневна.

3. Реализация:
Завършилият тази специалност може да работи геодезически, картографски и строителни фирми, в техническите служби към общините, в Службата по геодезия, картография и кадастър.

4Възможности за израстване в кариерата:
Полученото образование дава възможност за работа като ръководители на фирми и отдели, за продължаване на обучението в колежи и ВУЗ.