гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Документи

Стипендии – II срок 2020

Заповед РД-01-195/ 10.04.2020 год.

Заповед РД 01-219/2.04.2020 год

Заповед РД-01-154/26.03.2020 год.

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

ОЦЕНКА НА РИСКА И ПРОГРАМА ЗА МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО

Правилник за дейността на училището

Стипендии – II срок 2020 год. – изисквания

Заявление ДЗИ 2020

Стратегия за развитие на училището

Бюджет на ПГСАГ 2020

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020

Механизъм за съвместна работа на институциите

Механизъм за противодействие на тормоза

План за повишаване на грамотността

Политика за защита на личните данни

Етичен кодекс

Програма за превенция на ранното напускане на ученици

Програма за предоставяне на равни възможности и  приобщаване на ученици от уязвими групи

Мерки за повишаване качеството на образованието

План програма за взаимодействието на училищната общност и родителите

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали