гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 info-400063@edu.mon.bg 052756-756

Документи

Годишен план на училището 2023 год.

Стратегия за развитие на училището 2023-24 год.

Отчет на плана за изпълнение на стратегията 22-23 год.

План за действие за изпълниние на стратегията на училището 23-24 год

Бюджет и уточнен план – 2024 год.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за 12. 2023 г

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2023 год.

Отчет на плана за изпълнение на стратегията 21-22 година

План за действие за изпълниние на стратегията на училището 21-25 год

Правилник за дейността на училището 2023 год.

Механизъм за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище посредством преодоляване на разпространението и употребата на наркотични вещества

Административни услуги /бланки/

Заявление за извинение на отсъствия /НОВО/  – 2024

Заявление за издаване на дубликат

Правила за  отпускане на стипендии 1 срок 2023/2024 год

Учебен план 2023/2024

Отчет по ЗДОИ

Отчет за изпълнението на бюджета към 09.2023

Политика за изграждане и утвърждаване на позитивна дисциплина

Политика за налагане на санкции и мерки на учениците

Политика за подкрепа на личностното развитие на учениците

Политика за развитие на училищната общност

Училищна политика за анализ и оценка на резултатите от входно/изходно нива, вдъншно оценяване, годишен успех

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз

Единни училищни правила за действие в случаи на тормоз сред учениците

ОЦЕНКА НА РИСКА И ПРОГРАМА ЗА МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО

Правилник за организиране на пропусквателния режим в училище 

Отчет за  изпълнение на бюджета към 06.2023 год.

Обяснителни записки за отчет на бюджета 2022

Заявление за извиняване на отсъствия по семейни причини

Политика за защита на личните данни

Етичен кодекс на работещите с деца

Програма за превенция на ранното напускане на ученици

Програма за предоставяне на равни възможности и  приобщаване на ученици от уязвими групи

Мерки за повишаване качеството на образованието 

План програма за взаимодействието на училищната общност и родителите

Обяснителни записки за отчет на бюджета към 30.09.2022

Заявление за стипендии

Вътрешни правила за отпускане на стипендии

Бюджет на ПГСАГ 2021

Отчет за изпълнение на бюджета за 2021

Механизъм за съвместна работа на институциите

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

План за работа на Координационен съвет за превенция и справяне с тормоза, насилието и асоциалните прояви на учениците . 2023/2024 уч. година

План за повишаване на грамотността

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали