гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 info-400063@edu.mon.bg 052756-756

Документи

Обяснителни записки за отчет на бюджета 2022

Годишен план на училището 2022 год.

Стратегия за развитие на училището 2022 год.

План за действие за изпълниние на стратегията на училището 22-23 год

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2023 год.

Отчет на плана за изпълнение на стратегията 21-22 година

План за действие за изпълниние на стратегията на училището 21-25 год

Правилник за дейността на училището 2022 год.

Политика за изграждане и утвърждаване на позитивна дисциплина

Политика за налагане на санкции и мерки на учениците

Политика за подкрепа на личностното развитие на учениците

Политика за развитие на училищната общност

Училищна политика за анализ и оценка на резултатите от входно/изходно нива, вдъншно оценяване, годишен успех

Механизъм за противодействие на училищния тормоз 

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз 

Единни училищни правила за действие в случаи на тормоз сред учениците 

Правила за  отпускане на стипендии 2 срок 2022/2023 год

ОЦЕНКА НА РИСКА И ПРОГРАМА ЗА МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО

Правилник за организиране на пропусквателния режим в училище 

Заявление за извиняване на отсъствия по семейни причини

Политика за защита на личните данни

Етичен кодекс на работещите с деца 

Етичен кодекс на училищната общност  

Програма за превенция на ранното напускане на ученици 

Програма за предоставяне на равни възможности и  приобщаване на ученици от уязвими групи 

Мерки за повишаване качеството на образованието 

План програма за взаимодействието на училищната общност и родителите

Обяснителни записки за отчет на бюджета към 30.09.2022

Заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 21.10.2021 г.

Заповед №РД-01-748/02.09.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 07.09.2021 г. до 31.10.2021 г.

Заявление за стипендии

Процедура за преминаване на обучение в електронна среда от разстояние при изявено желание от ученик

Декларация за преминаване на обучението в ел.среда

Заявление за преминаване в ел.среда на обучение

Правила за превключване в електронна среда

План за работа в условията епидемиологична обстановка

План за осигуряване на безопасна среда в епидемиологична обстановка

Насоки за работа в условията на KOVID-19

Вътрешни правила за отпускане на стипендии

Учебен план 2022/2023

Бюджет на ПГСАГ 2021

Отчет за изпълнение на бюджета за 2021

Механизъм за съвместна работа на институциите

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

План за работа на Координационен съвет за превенция и справяне с тормоза, насилието и асоциалните прояви на учениците . 2021/2022 уч. година

План за повишаване на грамотността

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали