гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Документи

Стипендии II срок 2021 год

Правила за отпускане на стипендии II срок 2021

Заявление за стипендии

Заповед стипендии II срок 2020/2021

Процедура за преминаване на обучение в електронна среда от разстояние при изявено желание от ученик

Декларация за преминаване на обучението в ел.среда

Заявление за преминаване в ел.среда на обучение

Правила за превключване в електронна среда

План за работа в условията епидемиологична обстановка

План за осигуряване на безопасна среда в епидемиологична обстановка

Насоки за работа в условията на KOVID-19

Вътрешни правила за отпускане на стипендии

Стипендии 2020

Годишен план на училището

Учебен план 2020/2021

Заповед №РД-01-572/07.10.2020 г. на МЗ за въвеждане на временни противиепидимични мерки на територията на Република България, считано от 08.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

Заповед №РД-01-549/30.09.2020 г. на МЗ за въвеждане на временни противиепидимични мерки на територията на Република България, считано от 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г

ОЦЕНКА НА РИСКА И ПРОГРАМА ЗА МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО

Правилник за дейността на училището

Правилник за организиране на пропусквателния режим в училище 2020/2021 год.

Стратегия за развитие на училището

Бюджет на ПГСАГ 2021

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2021

Механизъм за съвместна работа на институциите

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

Механизъм за противодействие на тормоза

План за повишаване на грамотността

Политика за защита на личните данни

Етичен кодекс

Програма за превенция на ранното напускане на ученици

Програма за предоставяне на равни възможности и  приобщаване на ученици от уязвими групи

Мерки за повишаване качеството на образованието

План програма за взаимодействието на училищната общност и родителите

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали