гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 info-400063@edu.mon.bg 052756-756

Държавни изпити

ВАЖНО!!!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН  ИЗПИТ  ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ –

ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА  НА  ПРОФЕСИЯТА

СЕСИЯ  ЯНУАРИ 2023 г.

 ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ  –  20.01.2023 г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА –  23.01.2023г.,  24.01.2023г.,  25.01.2023г.

Заявление за допускане до ЗДИППК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г.

 ЗА ЛИЦА, ПРИДОБИЛИ ПРАВО ДА ПОЛОЖАТ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

 1. За сесия януари:

– Срок за подаване заявления:      20.12.2022г.

 Държавен изпит по теория за всички степени на професионална квалификация:   20.01.2023г.

-Държавен изпит по практика за всички степени на професионална квалификация:    23 – 25.01.2023г.   

  1. За сесия май – юни:

– Срок за подаване на заявления за допускане до ДИППК/ЗДИППК:  06.02 – 21.02.2023г.

– Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация/задължителен  държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта му по  теория на професията:       23.05.2023г.

– Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация/задължителен  държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта му  по практика на професията:      29.05. – 31.05.2023г.

  1. За сесия август – септември:

– Срок за подаване на заявления за допускане до ДИППК/ЗДИППК:       26.06. 07.07.2023г.

– Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация/задължителен  държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта му по теория на професията:      25.08.2023г.

– Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта му по практика на професията:  28.08. – 30.08.2023г.

 

  1.    ЗА УЧЕНИЦИ ОТ X И XI КЛАС, ПРИДОБИЛИ ПРАВО ДА ПОЛОЖАТ  ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТЕПЕН НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – СЪОТВЕТНО ЗА  ПЪРВА ИЛИ ВТОРА СТЕПЕН НА  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023Г.

 

  1. За сесия май – юни:

–  Срок за подаване на заявления за полагане на държавен изпит за придобиване

на професионална квалификация – част по теория на професията съответно за

първа или втора степен на професионална квалификация:      06.02 – 21.02.2023г.

– Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по теория

на професията, съответно за първа или втора степен на професионална квалификация:      17.07.2023г.

– Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по практика на професията, съответно за първа или втора степен на професионална квалификация:      18.07. – 20.07.2023г.

  1. За сесия август – септември:

–  Срок за подаване на заявления за полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – съответно за първа или втора степен на професионална квалификация:      26.06. – 07.07.2023г.

– Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по теория

на професията –  съответно за първа или втора степен на професионална квалификация:       25.08.2023г.

– Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по практика  на професията, съответно за първа или втора степен  на професионална квалификация:       28.08. – 30.08.2023г.

  • СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ – 20.12.2023г.

ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПОДАВАТ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ПГСАГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, гр. ВАРНА

ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА/СПЕЦИАЛНОСТТА

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА I /ПЪРВА/, II /ВТОРА/ И  III /ТРЕТА/ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

Сесия Теория Практика Срок за подаване на заявления
януари За ученици придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит –част по теория на професията и специалността  –20.01.2023 г.

 

 

23.01.2023г.     24.01.2023г.  25.01.2023г.

 

 

до 20.12.2022 г
юни/ август За ученици придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит –част по теория на професията и специалността през 2022-2023 г.

за I-ва, ІІ-ра и ІІІ-та степен 23.05.2023 г. /25.08.2023 г.

 

 

29.05.2023г.

30.05.2023г.   31.05.2023г.

28, 29 и 30.08.2023 г.

06.02 – 21.02.2023 г.

 

 

 

26.06. – 07.07.2023 г.

 

 

юли/ август За учениците от X и XI (придобили право през уч.

2022-2023 г.) – за част от професията за първа

или втора степен – 17.07.2023 г. /25.08.2023 г.

 

 18.07.2023г.

19.07.2023г.   20.07.2023г.

 28, 29 и 30.08.2023 г.

06.02 – 21.02.2023 г.

 

26.06. – 07.07.2023 г.

 

          Настоящата заповед да се доведе до знанието на учители и ученици от секретаря на училището –  Нели Димитрова (и чрез сайта на училището).

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ЗДУПД.

   МАРИЯ  ПЕТРОВА –   ДИРЕКТОР НА ПГСАГ „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ”

 

СЪОБЩЕНИЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА

 СЕСИЯ  АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ

УЧЕБНА 2021 – 2022 г.

 

  1. На вниманието на обучаваните по следните специалности:

Професия „Строителен техник”               специалност  „Строителство и архитектура”

Професия „Техник – реставратор”          специалност  „Архитектурна реставрация”

Професия „Геодезист”                                специалност  „Геодезия”

Професия „Строител”                                специалност  „Вътрешни облицовки и настилки”

 Държавният изпит по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация  ще  се проведе на 26.08.2022 год. /петък/ – начало 8:30 ч.

 Специалност  «Строителство и архитектура» да заемат  определените  им  места  в зала  101  и  103  не  по – късно от 08:00 часа.

 Специалност   «Архитектурна  реставрация»  да заемат  определените  им места в зала 106  не  по – късно от 08:00 часа.

 Специалност  «Геодезия» да заемат  определените им места в зала  106  не  по – късно от 08:00 часа.

 Лица придобили  право да положат държавен изпит  за придобиване на професионална квалификация спец. «Вътрешни облицовки и настилки»  да заемат  определените  им  места  в зала  106  не  по – късно от 08:00 часа.

  1. На вниманието на обучаваните по следните специалности:

Професия „Строителен техник”  специалност „Строителство и архитектура”                Професия „Техник – реставратор”           специалност  „Архитектурна реставрация”

Професия „Геодезист”                                специалност  „Геодезия”

Държавният  изпит по практика ще се проведе на 29.08.2022г., 30.08.2022г., 31.08.2022г.  –  начало 08:00ч.

 Специалност  «Строителство и архитектура» да заемат определените им места в стая – 101 в дните определени за провеждане на изпита по практика,  не по – късно от 07:45 часа.

 ОТ РЪКОВОДСТВО

 

 

ВАЖНО!!!

СЪОБЩЕНИЕ

 ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА

                                                             СЕСИЯ  МАЙ – ЮНИ  УЧЕБНА 2021 – 2022 г.

 На вниманието на учениците, обучавани по:

Професия „Строителен техник”               специалност  „Строителство и архитектура”

Професия „Техник – реставратор”          специалност  „Архитектурна реставрация”

Професия „Геодезист”                                специалност  „Геодезия”

Професия „Строител”                                специалност  „Вътрешни облицовки и настилки”

 Държавният изпит по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация  ще  се проведе на 20.05.2022 год. /петък/ – начало 8:30 ч.

      Учениците  от  XIIА клас спец. «Строителство и архитектура»  да заемат  определените  им  места  в зала  101  и  103  не  по – късно от 08:00 часа.

 Учениците от XIIВ клас спец. «Архитектурна  реставрация»  да заемат  определените  им места в зала 106  не  по – късно от 08:00 часа.

Учениците от XIIВ клас спец. «Геодезия» да заемат  определените им места в зала  107  не  по – късно от 08:00 часа.

 Лица придобили  право да положат държавен изпит  за придобиване на професионална квалификация спец. «Вътрешни облицовки и настилки»  да заемат  определените  им  места  в зала  107  не  по – късно от 08:00 часа.

 Защитата на дипломните проекти в теоретичната част ще  се проведе на 20.05.2022 год. /петък/ – начало 13:30 ч. за всички специалности – трета ПКС в зали:   301 спец.  «Недвижими имоти»  и   303 спец.  «Геодезия»

 На вниманието на учениците, обучавани по:

Професия „Строителен техник”  специалност „Строителство и архитектура”                Професия „Техник – реставратор”          специалност  „Архитектурна реставрация”

Професия „Геодезист”                                специалност  „Геодезия”

Професия „Строител”                                специалност  „Вътрешни облицовки и настилки”

Държавният  изпит по практика на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация ще се проведе на 30.05.2022г., 31.05.2022г.,01.06.2022г.  –  начало 08:00ч.

 Учениците  от XIIА и XIIВ и лицата придобили  право да положат държавен изпит  за придобиване на професионална квалификация да заемат определените им места в учебните стаи – 102,103, 106 и 107 в дните определени за провеждане на изпита по практика,  не по – късно от 07:45 часа.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

ДЗИ СПК

  1. Дати за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността, за X, XI или XII клас за придобиване първа, втора или трета степен на професионална квалификация, както следва:

1.1. За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит – част по теория на професията и  специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2021 – 2022 година:

 Сесия януари

За първа, втора, трета и четвърта степен – 21.01.2022 г.

1.2. За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2021 – 2022 година:

1.2.1. Сесия май – юни – 20.05.2022 г.

1.2.2. Сесия август – септември – 26.08.2022 г.

1.3. За ученици от X или XI клас, придобили право да положат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по теория на професията, съответно за първа или втора степен на професионална квалификация през учебната 2021 – 2022 година:

1.3.1. Сесия май – юни – 19.07.2022 г.

1.3.2. Сесия август – септември – 26.08.2022 г.

 

  1. Срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както следва:

2.1. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и  специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2021 – 2022 година

Сесия януари

Срок за подаване на заявления – 21.12.2021 г.

2.2. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2021 – 2022 година:

2.2.1. Сесия май – юни

а) Срок за подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен – 03.02. – 18.02.2022 г.

б) Срок за подаване на заявления за първа или втора степен за ученици съответно от X или XI клас – 01. – 18.02.2022 г.

2.2.2. Сесия август – септември

Срок за подаване на заявления за ученициот X или XI клас по т. 1.3. – 01. – 15.08.2022 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 На вниманието на лица, придобили право да положат държавен  изпит по теория  / държавен изпит – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната  2021/2022 година

                Дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за ХІІ клас за придобиване на трета степен на професионална квалификация и държавните изпити – част по теория на професията и специалността за Х или ХІ клас за придобиване първа или втора степен на професионална квалификация,  както и  срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити за съответните сесии, както следва:

1. Дати за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността, за X, XI или XII клас за придобиване първа, втора или трета степен на професионална квалификация, както следва:
1.1. За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит -част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2021 – 2022 година:
Сесия януари
За първа, втора, трета и четвърта степен – 21.01.2022 г.
1.2. За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит -част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2021 – 2022 година:
1.2.1. Сесия май – юни – 20.05.2022 г.
1.2.2. Сесия август – септември – 26.08.2022 г.
1.3. За ученици от X или XI клас, придобили право да положат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по теория на професията, съответно за първа или втора степен на професионална квалификация през учебната 2021 – 2022 година:
1.3.1. Сесия май – юни – 19.07.2022 г.
1.3.2. Сесия август – септември – 26.08.2022 г.
2. Срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както следва:
2.1. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2021 – 2022 година
Сесия януари
Срок за подаване на заявления – 21.12.2021 г.
2.2. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2021 – 2022 година:
2.2.1. Сесия май – юни
а) Срок за подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен – 03.02. – 18.02.2022 г.
б) Срок за подаване на заявления за първа или втора степен за ученици съответно от X
или XI клас – 01. – 18.02.2022 г.
2.2.2. Сесия август – септември
Срок за подаване на заявления за ученици от X или XI клас по т. 1.3. – 01. – 15.08.2022 г

III. Резултатите от проведените държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на трета степен  на професионална  квалификация  и  държавните изпити – част по теория на професията и специалността за Х или ХІ клас за придобиване първа или втора степен на професионална квалификация ще  бъдат  обявени  най – късно до 3 работни дни след провеждането им в канцеларията на училището и  на  информационното  табло  на I – ви етаж на ПГСАГ „Васил Левски” –  Варна.

Забележка:

Настоящата информация  е отворена  за  промяна на дати  и часове при необходимост.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

Национални изпитни програми

Национална изпитна програма за ДИ III степен – Строителство и архитектура
Национална изпитна програма за ДИ III степен – Транспортно строителство
Национална изпитна програма за ДИ III степен – Водно строителство
Национална изпитна програма за ДИ III степен – Геодезия
Национална изпитна програма за ДИ III степен – Архитектурна реставрация
Национална изпитна програма за ДИ III степен – Брокер, специалност „Недвижими имоти“

МОДЕЛИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Модел 1

Модел 2

Модел 3