гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Заповед за възстановяване на присъственото обучение

З А П О В Е Д

 № РД- 09- 406 от 26.05.2021 г.

Варна

       На основание чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и  заповед № РД 01 – 355/ 18.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването

ОПРЕДЕЛЯМ:

 I .Възстановяване на присъственото обучение в училище за всички ученици от VIII  до XI клас, считано от 31.05.2021 г.

 II. Учебните часове ще се провеждат на една смяна с начален час 8.00 ч. и продължителност на учебният час 40 мин. с 10 мин. междучасие и 20 мин. голямо междучасие след втори учебен час по утвърденото седмично разписание за втори учебен срок, което е в сила от 4.02.2021 г.

        Заповедта да се сведе до знанието на всички ученици, учители, родители и непедагогически персонал за сведение и изпълнение от Нели Димитрова – секретар на Гимназията.

          Заповедта да бъде сложена в сайта на училището и в платформа Shkolo.

          Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Милена Янева – ЗДУД и Милена Лефтерова – ЗДУПД.

     За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица се наказват съгласно КТ.

     Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр.

МАРИЯ ПЕТРОВА

Директор на ПГСАГ,,Васил  Левски”