гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката
З А П () В Е Д

На основание §1, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби към Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 т. за предучилищното образование, във връзка с Протокол от заседание на областния кризисен шаб. проведено на 10.11.2020 г., и
предложение с вх. № 1002-1670/17.11.2020 г. от г-н Иван Портних, кмет на община Варна

Н А Р Е Ж Д А М :

1. В периода от 18.11.2020 г. до 18.01.2021 г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование, в детски градини и в училища на територията на община Варна, да са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора.
2. Отсъствията по т. 1 са отсъствия по уважителни причини.

Копие от настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на кмета на общината.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началника на РУО Парна.