гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Заповед зимна ваканция

З А П О В Е Д

 № РД- 09 – 436 от 20.12.2021 г.

Варна

 

          На основание чл.257, чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка заповед № РД- 09 – 1804 / 31.08.2021 г. на Министъра на МОН

ОПРЕДЕЛЯМ:

            Коледна ваканция за учениците от VІІІ до ХІІ клас  в дните от 24.12.2021 г. до 3.01.2022 г. включително.

            Учебните занятия се възстановяват на 4.01.2022 г. / вторник / съгласно седмичното разписание.

ПОЗДРАВЯВАМ:

          Всички ученици, учители и служители с настъпващите Коледни и Новогодишни празници. Пожелавам здраве, добро настроение и много щастливи мигове в дните на най – чаканите и обичани празници!           

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички ученици, учители и непедагогически персонал за сведение и изпълнение от Нели Димитрова – секретар в Гимназията.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Mилена Янева – ЗДУД.

            За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица се носят отговорност съгласно КТ.

            Заповедта се състави в един оригинален екземпляр.

МИЛЕНА ЯНЕВА

ДИРЕКТОР НА ПГСАГ „В .ЛЕВСКИ”