гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Заповед присъствено обучение

З А П О В Е Д

№ РД- 09- 367 от 5.05.2021 г. Варна

          На основание чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, заповед № РД 09 – 1028/ 29.04.2021 г. на Министъра на МОН  и  с цел създаване на безопасна среда за учене в условията на COVID – 19

ОПРЕДЕЛЯМ:

 I.Редуване на присъствено обучение с обучение от разстояние в електронна среда, което ще се провежда за съответните паралелки, съгласно приложеният към заповедта график  за периода от 5.05.2021 г. до 28.05.2021 г. вкл.

 II. Учебните часове ще се провеждат на една смяна с начален час 8.00 ч. и продължителност на учебният час 40 мин. с 10 мин. междучасие и 20 мин. голямо междучасие след втори учебен час по утвърденото седмично разписание за втори учебен срок, което влиза в сила от 4.02.2021 г./четвъртък/.

 III. Учебните часове от разстояние в електронна среда да се провеждат във времето на съответният учебен час в определените за целта платформи – Microsoft Teems,Google Meet,Shkolo.

 Класните ръководители лично да уведомят учениците и родителите на класовете си за графика, по който ще учи съответната паралелка.

         Заповедта да се сведе до знанието на всички ученици, учители, родители и непедагогически персонал за сведение и изпълнение от Нели Димитрова – секретар на Гимназията.

       Графикът и заповедта да бъдат сложени в сайта на училището и оповестени в платформа Shkolo.

      Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Милена Янева – ЗДУД и Милена Лефтерова – ЗДУПД.

      За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица се наказват съгласно КТ.

      Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр.

МАРИЯ ПЕТРОВА

Директор на ПГСАГ,,Васил  Левски”