гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Заповед РД-09-577 от 7.02.2022 г

З А П О В Е Д

 № РД- 09- 577 от 7.02.2022 г. Варна

          На основание чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и заповед РД 09 – 2224 от 4.02.2022 г. на Министъра на МОН

НАРЕЖДАМ:

      I.Преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за учениците от IX, X, XI клас в ПГСАГ „Васил Левски“ за периода от 7.02.2022 г. до 11.02.2022 г. вкл.

II. Учебните часове от разстояние в електронна среда да се провеждат във времето на съответният учебен час в определените за целта платформи – Microsoft Teems и Shkolo. Учебните часове ще се провеждат на една смяна с начален час 8.00 ч. и продължителност на учебният час 40 мин. с 15 мин. междучасие и 20 мин. голямо междучасие след втори учебен час по утвърденото седмично разписание за втори учебен срок.

   III. Учениците от VIII и XII клас се обучават присъствено в съответствие с Насоките за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, утвърдени със заповеди на Министъра на МОН.

              Заповедта да се сведе до знанието на всички ученици, родители, учители и  непедагогически персонал от Нели Димитрова – секретар на Гимназията за сведение и изпълнение.

      Заповедта да бъде сложена в сайта на училището и оповестена в платформа Shkolo.

      Контрол по изпълнение на заповедта е от Директор!

      За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица се наказват съгласно КТ.

      Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр.

 

МИЛЕНА ЯНЕВА

Директор на ПГСАГ,,Васил  Левски”