гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Заповед 3 март

З А П О В Е Д

 № РД – 09 – …………02.2021 г.

Варна

          На основание чл.257, чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.154 от КТ

ОПРЕДЕЛЯМ:

         Денят  3.03.2021 г./ сряда/ / за неучебен и неработен ден във връзка с отбелязване на Националния празник на Република България.

     Учебните занятия се възстановяват на 4.03.2021 г.  /четвъртък/ съгласно седмичното разписание.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––     

           3 ти март е Национален празник на Република България – ден на Освобождението на България от османско иго. Това е ден, в който отбелязваме началото на голямата надежда за бъдещето на България, ден в прослава на живота, свободата и независимостта. На този ден си припомняме за тежките мигове на изпитание, хилядите човешки съдби, изпълнени със сълзи и надежда, довели до тържеството на българите да извоюват своята независимост, единство, траен мир и благоденствие.

    Честит празник, уважаеми ученици, учители и служители на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „В. Левски”!                                            

       Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички ученици, учители и служители от Нели Димитрова – секретар на гимназията.

        Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Милена Янева – ЗДУД.  

     За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица се наказват съгласно КТ.

    Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр.

МАРИЯ ПЕТРОВА

Директор на ПГСАГ „В. Левски”