гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 info-400063@edu.mon.bg 052756-756

Национална програма „Занимания по интереси“

Програма за занимания по интереси за учебната 2023/2024 година

 

 1. Кратко представяне на програмата

Програмата за занимания по интереси е изготвена в изпълнение на изискването по чл.21д, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование. Тя ще подпомогне създаването на по-добра организация на заниманията по интереси в ПГСАГ „Васил Левски“- Варна за постигането на установените норми за осигуряване развитие на способностите и компетентностите на децата и учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство, с което училището ще отговори на изискванията на чл. 181 от ЗПУО.

 1. Програмата ще се реализира при спазване на следните принципи:

1.1. Гарантиране правото на всеки ученик на достъп до обща подкрепа на личностно развитие в зависимост от индивидуалните потребности, желания и интереси, личностни качества, знания, умения и отношения.

1.2. Ефективност на организацията на заниманията по интереси и иновативност на прилаганите образователни практики за повишаване на мотивацията на детето и на ученика, съобразно възрастовите и социалните промени в живота му, и способността му да прилага усвоените компетентности на практика.

1.3. Осигуряване условия в дейностите по занимания по интереси за активно включване на учениците, педагогическите специалисти и родителите, като участници в образователния процес.

1.4. Координираност на вътрешноинституционалните и междуинституционалните дейности за занимания по интереси за постигане на възможно най-висока резултатност на личностната подкрепа на всеки ученик.

 1. Целите на общата подкрепа за личностно развитие на учениците, предоставяна чрез занимания по интереси в ПГСАГ „Васил Левски“- Варна, са:

2.1. Стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и за придобиване на умения за лидерство.

2.2. Осигуряване на възможност за изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, гражданското, здравното и интеркултурното образование и образованието за устойчиво развитие.

2.3. Подкрепа развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите.

2.4. Подкрепа на: интегрирането на ключовите компетентности; възпитанието в ценности; патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание; насърчаването на иновациите и креативното мислене на децата и учениците.

2.5. Подпомагане на професионалното ориентиране на учениците по отношение на избора на възможности за обучение и професия.

2.6. Превенция на ранното напускане на училище. Програмата за занимания по интереси е съобразена с други стратегически и оперативни училищни документи: Стратегия за развитие на ПГСАГ „Васил Левски“- Варна, План за изпълнение на Стратегията, Годишен план за дейността на училището, Мерки за повишаване качеството на образованието, Програма за превенция на ранното напускане на училище, Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, План за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

 1. Основните задачи са:
 • Повишаване възможностите и потенциала на учениците за развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности.
 • Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.
 • Създаване на условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците.
 • Подпомагане социализацията на учениците: изграждане на умения за общуване, решаване на конфликти и социално приемливо поведение.
 • Уважение към личността и индивидуалните различия на учениците – стил на възприемане и учене, темп на работа, потребности и интереси.
 • Създаване и развиване у учениците на навици и умения за самостоятелен труд, лидерство и работа в екип.
 1. Анализ на съответствието между потребностите и желанията на учениците за участие в дейности по занимания по интереси и възможностите и спецификата на училището за предлагането им:

Училищния механизъм за индентифициране на занимания по интереси се разработва за всяка учебна година и включва:

 1. Заниманията по интереси се избират от учениците от VIII до XII клас със съгласието на родители и се регистрират в информационна система за заниманията по интереси за всяка учебна година.
 2. Изборът на занимания по интереси се извършва чрез проучване на желанията на учениците въз основа на анкета, разработена и приложена от училището.
 3. Класните ръководители и преподавателите по приоритетните направления извършват следните дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси в тематичните направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“:

3.1. Провеждане на индивидуални и групови разговори и беседи с учениците, а при необходимост и с техните родители за повишаване на информираността им за заниманията по интереси.

3.2. Отчитане на: индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика, минал опит на ученика в участието в занимания по интереси.

 1. Директорът и ЗДУД на училището извършват анализ на съответствието между потребностите и желанията на учениците, и възможностите и спецификата на училището, като предлагат на педагогическия съвет да одобри предложенията за занимания по интереси в училището за съответната учебна година.
 2. Броят на групите за занимания по интереси и ръководителите им се определят от директора на училището въз основа на подадените заявления на учениците и с изразено информирано съгласие на родителя за участието на съответния ученик. Гласуват се на заседание на Педагогическия съвет на училището.
 3. Групите за занимания по интереси в училището се формират в зависимост от желанието на ученика, като може да се формират с ученици от различни класове, както и сборни групи с ученици от групите за целодневна организация на учебния ден. 7. При невъзможност да се формира група за занимания по интереси по първо желание групите се формират по второ или следващо желание, без да се надвишава максималният брой на учениците в групата, определен от директора на училището.
 4. Заниманията по интереси се организират със седмичен брой часове и/или на модулен принцип, който включва средно не по-малко от два часа седмично по броя на учебните седмици, съгласно разработен времеви график от ръководителя на групата с разпределение на темите.
 5. Когато ученикът е възпрепятстван да се включи в конкретно занимание, той представя документ, който удостоверява обстоятелствата за отсъствието му.
 6. При отсъствието на ръководителя на групата повече от три часа времевият график за занимания по интереси се актуализира при възможност, като се запазва общият брой часове за дейността.

III. Ред, условия и организационни педагогически форми за занимания по интереси в училище:

 1. Броят на групите за занимания по интереси, минималният и максималният брой на учениците, включени в тях и ръководителите им се определят от директора на училището в срок до 10 октомври на учебната година.
 2. Заниманията по интереси се регистрират в информационна система.
 3. Учителите в групи за целодневна организация подпомагат ръководителите на групи за занимания по интереси, когато тези занимания се провеждат в рамките на целодневната организация на учебния ден.
 4. Времето и мястото на провеждането на заниманията по интереси се определят съгласно утвърден от директора на училището график, който стриктно се спазва както от ръководителите, така и от учениците.
 5. Тематични направления на заниманията по интереси: Проучените интереси и желания на учениците и възможностите на училището и нормативните изисквания позволяват да се определят следните тематични области за провеждане на занимания по интереси: „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин на живот“, „Спорт“.
 6. Групи и учениците в тях, ръководители на групите за занимания по интереси, график и място на провеждане на заниманията са дадени в Приложение №1 и Приложение №2.
 7. Дейности за занимания по интереси:
 8. Дейности за изяви на учениците, обхванати в заниманията по интереси, за популяризиране на постиженията им
 • Участие в научно-практически конференции
 • Участие в състезания, олимпиади и конкурси
 • Участие в програма за откриване на учебната година, патронен празник на училището и др.
 • Участие в конкурси и изложби, презентации
 1. Междуинституционални дейности за занимания по интереси и за изяви на постиженията на учениците:
 • Участие в театрални фестивали
 • Участие в общински мероприятия: концерти, официални празници и др.

VII. Очаквани резултати:

 1. Усъвършенстване на заниманията по интереси в учебния ден като успешен модел за модернизиране и оптимизиране на обучението и възпитанието в духа на съвременните европейски тенденции;
 2. Повишаване на резултатите от образователно-възпитателния процес;
 3. Създаване на собствен стил на учене и трайни навици за планиране на учебното и извънучебното време у учениците;
 4. Осигуряване на достъп и насърчаване на учениците към разнообразни форми на непрекъснато образование, насочени към овладяване на ключови компетентности.
 5. Социализация на учениците за развитие на умения за работа в екип.
 6. Ограничени предпоставки за отпадане на учениците от училище, поради затруднения в усвояването на учебното съдържание.
 7. Ангажиране на свободното време на учениците, чрез осигуряване на благоприятни условия за отдих и учебни занимания и стимулиране на творческото им развитие.