гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в ПГСАГ „Васил Левски“ на места по държавен план – прием съгласно Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Вид дейност

Срок

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 1.09.2016 г.

5.07.-7.07.2021 г. в училищата – гнезда или по електронен път

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

До 13.07.2021 г.

Записване на приетите на първи етап ученици или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

14.07. – 16.07.2021 г.

Обявяване на списъците с приетите на втори етап на класиране ученици

До 20.07.2021 г.

Записване на приетите на втори етап на класиране ученици

21.07. – 22.07.2021 г.

Обявяване на списъците на записалите се ученици и броя на незаети места след втори етап на класиране

23.07.2021 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26.07. – 27.07.2021 г. в училищата – гнезда или по електронен път

Обявяване на списъците с приети на трети етап на класиране ученици

29.07.2021 г.

Записване на приети на трети етап на класиране ученици

 

30.07.2021 г.

Обявяване на записалите се ученици на трети етап на класиране и брой незаети места след трети етап на класиране

До 2.08.2021 г.

Попълване на незаетите места след трето класиране

 

Определя се със заповед на Директора до 10.09.2021 г.

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – гр. ВАРНА

бул. “Сливница” № 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД

№ РД – 09 – 525

от 30.07.2021 г.

гр.Варна

 1. I. Брой записани ученици и брой свободни места след трети етап:

Код по приема/професия/специалност

Брой записани ученици

Брой свободни места

2023 Строителен техник/Строителство и архитектура

26

0

2048 Брокер/Недвижими имоти

26

0

2052 Техник-реставратор/Архитектурна реставрация

26

0

3162 Строителен техник/Водно строителство

6

20

3325 Геодезист/Геодезия

26

0

2188 Строителен техник/Строителство и архитектура- дуално обучение  

20

6

2170 Геодезист/Геодезия – дуално обучение

18

8

 1. Задължения на комисията:
 2. Приема заявленията за участие в класирането и копия на документите (свидетелство за завършено основно образование и медицинско свидетелство), декларация за съгласие за обработка на личните данни, като проверява наличието и редовността им, сравнявайки ги с оригиналите;
 3. Завежда подадените документи във входящия дневник (прошнурован, прономерован, подписан от директора и подпечатан с печата на училището) по пореден входящ номер, като определя бала и го вписва в дневника;
 4. Отбелязва входящия номер и датата на завеждане върху заявлението за класиране;
 5. Издава служебна бележка с училищния входящ номер на документите на всеки ученик;
 6. Класира учениците по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания по процедурата:
 7. Поставя на видно място в училището списъците с класираните и приети ученици;
 8. Записва приетите ученици до 10.09.2021 г. включително, като приема документите за записване (заявление до директора, оригинал на свидетелство за завършено основно образование и оригинал на медицинско свидетелство), проверява наличието и редовността им и завежда в определената за целта тетрадка подадените документи по пореден входящ номер;
 9. Изготвя справка за резултата от попълване на свободните места до 11.09.2021 г., която се поставя на информационното табло и сайта на гимназията и се представя в РУО-Варна.

 III. Критерии за класиране на ученици

 Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания.

 1. При наличие на ученици с равен бал и брой, надхвърлящ броя на свободните места, те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от НВО.
 2. Когато и след подреждането по т.2 има ученици с еднакви показатели, те се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите предмети.
 3. Когато и след подреждането по т.3 има ученици с еднакви показатели те се приемат над утвърдения държавен план-прием и над нормативно установения максимален брой ученици в паралелка.

 

 1. IV. График за подаване на документи за попълване на свободните места след трети етап на класиране и записване.

 

 1. Подаване на документи за класиране: 03.08.2021 г. до 10.09.2021 г. вкл.

в канцеларията на Гимназията от 830 до 1230  часа.

 1. Обявяване на списък с приети ученици: 10.09.2021 г. до 1330 часа
 2. Записване на класираните ученици: 10.09.2021 г. от 1330 до 1630 часа
 1. Обявяване на списък на записаните ученици и броя на свободните места: 10.09.2021 г. до 1730 часа

                Мария Петрова

            Директор на ПГСАГ „В. Левски”