гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – гр. ВАРНА

бул. “Сливница” № 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД

№ РД – 09 – 525

от 30.07.2021 г.

гр.Варна

 1. I. Брой записани ученици и брой свободни места след трети етап:

Код по приема/професия/специалност

Брой записани ученици

Брой свободни места

2023 Строителен техник/Строителство и архитектура

26

0

2048 Брокер/Недвижими имоти

26

0

2052 Техник-реставратор/Архитектурна реставрация

26

0

3162 Строителен техник/Водно строителство

6

20

3325 Геодезист/Геодезия

26

0

2188 Строителен техник/Строителство и архитектура- дуално обучение  

20

6

2170 Геодезист/Геодезия – дуално обучение

18

8

 1. Задължения на комисията:
 2. Приема заявленията за участие в класирането и копия на документите (свидетелство за завършено основно образование и медицинско свидетелство), декларация за съгласие за обработка на личните данни, като проверява наличието и редовността им, сравнявайки ги с оригиналите;
 3. Завежда подадените документи във входящия дневник (прошнурован, прономерован, подписан от директора и подпечатан с печата на училището) по пореден входящ номер, като определя бала и го вписва в дневника;
 4. Отбелязва входящия номер и датата на завеждане върху заявлението за класиране;
 5. Издава служебна бележка с училищния входящ номер на документите на всеки ученик;
 6. Класира учениците по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания по процедурата:
 7. Поставя на видно място в училището списъците с класираните и приети ученици;
 8. Записва приетите ученици до 10.09.2021 г. включително, като приема документите за записване (заявление до директора, оригинал на свидетелство за завършено основно образование и оригинал на медицинско свидетелство), проверява наличието и редовността им и завежда в определената за целта тетрадка подадените документи по пореден входящ номер;
 9. Изготвя справка за резултата от попълване на свободните места до 11.09.2021 г., която се поставя на информационното табло и сайта на гимназията и се представя в РУО-Варна.

 III. Критерии за класиране на ученици

 Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания.

 1. При наличие на ученици с равен бал и брой, надхвърлящ броя на свободните места, те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от НВО.
 2. Когато и след подреждането по т.2 има ученици с еднакви показатели, те се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите предмети.
 3. Когато и след подреждането по т.3 има ученици с еднакви показатели те се приемат над утвърдения държавен план-прием и над нормативно установения максимален брой ученици в паралелка.

 

 1. IV. График за подаване на документи за попълване на свободните места след трети етап на класиране и записване.

 

 1. Подаване на документи за класиране: 03.08.2021 г. до 10.09.2021 г. вкл.

в канцеларията на Гимназията от 830 до 1230  часа.

 1. Обявяване на списък с приети ученици: 10.09.2021 г. до 1330 часа
 2. Записване на класираните ученици: 10.09.2021 г. от 1330 до 1630 часа
 1. Обявяване на списък на записаните ученици и броя на свободните места: 10.09.2021 г. до 1730 часа

                Мария Петрова

            Директор на ПГСАГ „В. Левски”

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в ПГСАГ „Васил Левски“ на места по държавен план – прием съгласно Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Вид дейност

Срок

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 1.09.2016 г.

5.07.-7.07.2021 г. в училищата – гнезда или по електронен път

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

До 13.07.2021 г.

Записване на приетите на първи етап ученици или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

14.07. – 16.07.2021 г.

Обявяване на списъците с приетите на втори етап на класиране ученици

До 20.07.2021 г.

Записване на приетите на втори етап на класиране ученици

21.07. – 22.07.2021 г.

Обявяване на списъците на записалите се ученици и броя на незаети места след втори етап на класиране

23.07.2021 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26.07. – 27.07.2021 г. в училищата – гнезда или по електронен път

Обявяване на списъците с приети на трети етап на класиране ученици

29.07.2021 г.

Записване на приети на трети етап на класиране ученици

 

30.07.2021 г.

Обявяване на записалите се ученици на трети етап на класиране и брой незаети места след трети етап на класиране

До 2.08.2021 г.

Попълване на незаетите места след трето класиране

 

Определя се със заповед на Директора до 10.09.2021 г.