гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 info-400063@edu.mon.bg 052756-756

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В

ПГСАГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ВАРНА

за 2024/2025 учебна година

ВИД  ДЕЙНОСТ

СРОК

Прием в VIII клас

1

Подаване на документи до  комисията по  чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

03 – 21 май 2024 г

2

Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

до 04 юли 2024 г.

3

Подаване на документи за участие в приема на ученици  по Наредба  №10 от 01.09.2016г.

0810юли 2024г.

4

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на  класиране

до12 юли 2024г.

5

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

15-17 юли 2024г.

6

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори  етап  на класиране

до 19 юли 2024г.

7

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

22-24 юли 2024г.

8

Обявяване на записалите се ученици  и броя на незаетите  места след  втори  етап на класиране

 25 юли 2024г.

9

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 и 29 юли 2024г.

10

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети  етап на класиране

до 30 юли 2024г.

11

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

31 юли  и  01 август 2024г.

12

Обявяване на записалите се ученици  и броя на незаетите места след трети  етап на  класиране

до 02 август 2024г.

вкл.

13

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

05-06 август 2024г

14

Обявяване на резултатите от четвърти  етап на класиране

до 07 август 2024г.

15

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

08-09 август 2024г.

 

16

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

до 12 август 2024г.

вкл.

17

Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап

определя се от директора, до 11 септември 2024г.

18

Утвърждаване на реализирания държавен план – прием

до 14 септември 2024г. вкл.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПГСАГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ВАРНА
за 2023/2024 учебна година

ВИД  ДЕЙНОСТ

СРОК

1

Подаване на документи за участие в приема на ученици  по Наредба  №10 от 01.09.2016г.

05-07юли 2023г.

2

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на  класиране

до12 юли 2023г.

3

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13-17 юли 2023г.

4

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори  етап  на класиране

до 19 юли 2023г.

5

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

20-24 юли 2023г.

6

Обявяване на записалите се ученици  и броя на незаетите  места след  втори  етап на класиране

 25 юли 2023г.

7

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26-27юли 2023г.

8

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети  етап на класиране

до 31 юли 2023г.

9

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

01-02 август 2023г.

10

Обявяване на записалите се ученици  и броя на незаетите места след трети  етап на  класиране

до 04 август 2023г.

11

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

07-08 август 2023г

12

Обявяване на резултатите от четвърти  етап на класиране

до 10 август 2023г.

13

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

11-14 август 2023г.

14

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

до 16 август 2023г.

15

Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап

определя се от директора, до 10 септември 2023г.

16

Утвърждаване на осъществения държавен план – прием

до 14 септември 2023г. вкл.

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

В  специалности  от професии,  за  които  е налице  очакван недостиг от специалисти на пазара на труда

 Предимства:    Учениците, обучаващи се в специалностите от професии  с  очакван недостиг

от специалисти на пазара на труда учат в малки групи, получават стипендия през целия курс на обучение и имат възможност за бърза и успешна реализация на пазара на труда

 

ПРОФЕСИЯ

 

СПЕЦИАЛНОСТ

Строителен техник     

 

Строителство и архитектура

Строителен техник

Водно строителство

 

Строителен техник

Транспортно  строителство

 

Техник по транспортна техника

Пътно-строителна техника

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ
        На основание чл. 57, ал. 1 т. 1 и т. 2 от Наредба №10/1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, балът при класиране се изчислява като сбор от:
 
 1. Утроения резултат от национално външно оценяване по БЕЛ плюс резултата по математика;
 2. Оценките по два предмета, изучавани в седми клас от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците, като за съответните специалности са:
 • География и Икономика + Изобразително изкуство:
 • Строителство и архитектура;
 • Строителство и архитектура – дуално обучение;
 • Геодезия;
 • Архитектурна реставрация
 • Недвижими имоти;
 • Транспортно строителство;
 • Водно строителство;
 • Пътно-строителна техника
Как се образува приемният бал?
максимум 500 – минимум 30 точки
от 0 до 400 точки
от националното външно оценяване (НВО)
3 х Тест БЕЛ + 1 х Тест Математика
                   от 30 до 100 точки
от оценките по 2 учебни предмета от Свидетелството за основно образование
отличен 6 = 50 точки
мн. добър 5 = 39 точки
добър 4 = 26 точки
среден 3 = 15 точки
 

СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

Общо описание на специалността:

Подготвят се специалисти, чиято дейност е свързана с проектирането, инвестирането, техническото ръководство и отчитането на строителството.

Реализация:

Завършилият тази специалност ще може:

 • да организира и контролира изпълнението на строителен обект;
 • да прилага и разчита изискванията посочени в конструктивни проекти;
 • да изпълнява специализирано или цялостно техническо ръководство на обектите и техн. инвеститорски контрол;
 • да борави с геодезически инструменти;
 • да изготвя сметна документация за строителните обекти.

НОВО: ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГЕОДЕЗИЯ”

Общо описание на специалността:

Подготвят се кадри, чиято дейност е свързана с извършване на всички геодезически работи в строителството, трасиране на строителни обекти, изработване на геодезически снимки и планове, съставяне на карти, изготвяне на топографски и картографски планове.

Реализация:

Завършилият тази специалност ще може:

 • да извършва геодезически, фотограмет-рични и картографски работи при проучване, проектиране, трасиране, строителство, оборудване и експлоатация на различни надземни и подемни обекти;
 • да изготвя разработки и експертизи за категоризация;
 • да изготвя експертизи за оценка на земеделски земи;
 • да работи по административно- техническото обслужване на населението и оценка на недвжими имоти.

АРХИТЕКТУРНА РЕСТАВРАЦИЯ

Общо описание на специалността:

Архитектурна реставрация е най-новата специалност, която разкрива ПГСАГ “Васил Левски”- Варна. Училището ще подготвя кадри за извършване на реставрационни работи за поддръжка и възстановяване на архитектурни и исторически паметници на културата. Сега такава специалност има само в София, а недостигът на подготвени кадри в тази област е изключително голям.

Реализация:

Завършилият тази специалност ще може:

 • да изработва конструктивни проекти на архитектурни паметници;
 • да изпълнява специализирано или цялостно техническо ръководство на архитектурни обекти и технически инвеститорски контрол;
 • да изготвя сметна документация за строителните обекти.

—  –  —  –

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ”

Общо описание на специалността:

Завършилите специалността ще могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в компании, притежаващи недвижима собственост, лицензирани консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, държавни, общински и съдебни администрации и неправителствени организации на различни длъжности.

Реализация:

 • Мениджър на агенция за недвижими имоти, отдел, звено и др.;
 • Аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и др.;
 • Експерт във фирми, упражняващи финансов контрол на недвижима собственост;
 • Консултант във фирми по управление на проекти за развитие на недвижима собственост.

ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО”

Общо описание на специалността:

По тази специалност се подготвят кадри, чиято дейност е свързана с проектирането, техническото ръководство, изпълнението на строителството на ВиК инсталации и дейности.

Реализация:

Завършилият тази специалнст ще може:

 • да извършва проектиране на ВиК инсталации;

да изпълнява ВиК дейности в сгради (жилищни, промишлени), дворни ВиК инсталации, пречиствателни станции, поливни системи, фонтани, поддръжка на съответните обекти и съоръжения.

 • да изпълнява специализирано или цялостно техническо ръководство при строителство на ВиК мрежи;

– да изготвя сметна документация.

 

„ ТРАНСПОРТНО  СТРОИТЕЛСТВО”

Общо описание на специалността:

По тази специалност се подготвят кадри, чиято дейност е свързана с проектирането, техническото ръководство, изпълнението на строителството и инвестирането на пътища, ж.п. линии и съоръжения.

Завършилият тази специалност ще може:

 • да извършва проектиране на пътища и ж.п. линии;
 • да изработва конструктивни проекти на инженерни съоръжения;
 • да извършва геодезически измервания;
 • да изпълнява специализирано или цялостно техническо ръководство при строителство на пътища, ж.п. линии и инженерни съоръжения;

– да изготвя сметна документация.

Реализация:

Завършилият тази специалност може да работи във фирми, извършващи строителство и ремонтни работи на пътища, ж.п. линии, инженерни съоръжения, технически и инвеститорски служби

БАЛООБРАЗУВАНЕ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ:

3 БЕЛ от НВО, 1 Математика от НВО, 1 География и икономика от Свидетелството за основно образование и 1 Изобразително изкуство от Свидетелството за основно образование.

 Всяка година учениците от ПГСАГ „Васил Левски” участват и заемат призови места в национални състезания по професията като „Най- добър млад строител”.

 

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски”- Варна има утвърдени хандбални отбори за юноши и девойки,  които вече няколко години са общински първенци и участват в регионални и национални състезания по хандбал.

 

ПГСАГ Васил Левски е училище, което участва активно в европейски и международни проекти:

 • №2021-1-BG01-KA122-VET000030795 „Придобиване на европейски опит в строителството, архитектурата и геодезията” по програма Erasmus+
 • Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
 • Проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

Учениците, завършили нашето училище ползват  предимство при прием във висши учебни заведения като: УАСГ-София, ШУ „Епископ Константин Преславски” и ВСУ „Черноризец Храбър“.

Професии и специалности, по които ще се осъществява прием на ученици след завършено основно образование /след 7 клас/ в ПГСАГ „Васил Левски“ за учебна 2022/2023 година

1 паралелка:  582010     Професия „Строителен техник”      

                       5820101   Специалност „Строителство и архитектура”

                                        26 ученици,  дневна форма на  обучение

                                        Разширено  изучаване  на  чужд  език – английски

 

1 паралелка:  582010    Професия „Строителен техник”      

                       5820101  Специалност „Строителство и архитектура”

                                       26 ученици,  форма на  обучение – дуална

                                       обучение чрез работа (дуална система на обучение)

                                       Без интензивно и без разширено  изучаване  на  чужд  език,             

 1   паралелка:  581010    Професия „Геодезист” 

                          5810101 Специалност „Геодезия”

                                         26 ученици,  дневна форма на  обучение

                                          Разширено  изучаване  на  чужд  език – английски

 

1 паралелка:  341030   Професия „Брокер”      

                       3410301 Специалност „Недвижими имоти”

                                      26 ученици,  дневна форма на  обучение

                                       Разширено изучаване  на  чужд  език – английски

 1 паралелка:   581030   Професия „Техник реставратор” 

                        5810301 Специалност „Архитектурна реставрация”

                                       26 ученици,  дневна форма на  обучение

                                        Разширено  изучаване  на  чужд  език – английски

 

1  паралелка:   582010   Професия „Строителен техник”      

                         5820103 Специалност Водно строителство”

                                        26 ученици,  дневна форма на  обучение

                                         Разширено  изучаване  на  чужд  език – английски

                                        /паралелка  с  очакван  недостиг/

 1 паралелка:  582010     Професия „ Строителен  техник”      

                       5820104   Специалност „ Транспортно  строителство”

                                        26 ученици,  дневна форма на  обучение

                                        Разширено  изучаване  на  чужд  език – английски

                                        /паралелка  с  очакван  недостиг/

 Балообразуване за всички специалности: 3 БЕЛ от НВО, 1 Математика от НВО, 1 География и икономика от Свидетелството за основно образование и 1 Изобразително изкуство от Свидетелството за основно образование.

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в ПГСАГ „Васил Левски“ на места по държавен план – прием съгласно Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

 

 

Вид дейност

Срок

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 1.09.2016 г.

5.07.-7.07.2022 г. в училищата – гнезда или по електронен път

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

До 12.07.2022 г.

Записване на приетите на първи етап ученици или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13.07. – 15.07.2022 г.

Обявяване на списъците с приетите на втори етап на класиране ученици

До 20.07.2022 г.

Записване на приетите на втори етап на класиране ученици

21.07. – 22.07.2022 г.

Обявяване на списъците на записалите се ученици и броя на незаети места след втори етап на класиране

25.07.2022 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26.07. – 27.07.2022 г. в училищата – гнезда или по електронен път

Обявяване на списъците с приети на трети етап на класиране ученици

29.07.2021 г.

Записване на приети на трети етап на класиране ученици

 

1.08. – 2.08.2022 г.

Обявяване на записалите се ученици на трети етап на класиране и брой незаети места след трети етап на класиране

До 3.08.2022 г.

Попълване на незаетите места след трето класиране

 

Определя се със заповед на Директора до 10.09.2022 г.

 

 

Дейности комисията в ПГСАГ „Васил Левски” по приемане на ученици в VІІІ клас за учебна 2022/ 2023 г.

 

 

Дейности

Дата/период

Работно време на комисията

1.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13.07. – 15.07.2022 г.

8.00 – 18.00 часа

2.

Обявяване на списъци с приетите на втори етап на класиране

до 20.07.2022 г.

8.00 – 16.00 часа

3.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

21.07. – 22.07.2022 г.

8.00 – 18.00 часа

4.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25.07.2022 г.

8.00 – 16.00 часа

5.

Записване на приети ученици на трети етап на класиране

1.08. – 2.08.2022 г.

8.00 – 18.00 часа

6.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

3.08.2022 г.

8.00 – 16.00 часа

7.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

До 10.09.2022 г.

8.00 – 16.00 часа

 

 

 

 

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в ПГСАГ „Васил Левски“ на места по държавен план – прием съгласно Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Вид дейност

Срок

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 1.09.2016 г.

5.07.-7.07.2021 г. в училищата – гнезда или по електронен път

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

До 13.07.2021 г.

Записване на приетите на първи етап ученици или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

14.07. – 16.07.2021 г.

Обявяване на списъците с приетите на втори етап на класиране ученици

До 20.07.2021 г.

Записване на приетите на втори етап на класиране ученици

21.07. – 22.07.2021 г.

Обявяване на списъците на записалите се ученици и броя на незаети места след втори етап на класиране

23.07.2021 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26.07. – 27.07.2021 г. в училищата – гнезда или по електронен път

Обявяване на списъците с приети на трети етап на класиране ученици

29.07.2021 г.

Записване на приети на трети етап на класиране ученици

 

30.07.2021 г.

Обявяване на записалите се ученици на трети етап на класиране и брой незаети места след трети етап на класиране

До 2.08.2021 г.

Попълване на незаетите места след трето класиране

 

Определя се със заповед на Директора до 10.09.2021 г.

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – гр. ВАРНА

бул. “Сливница” № 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД

№ РД – 09 – 525

от 30.07.2021 г.

гр.Варна

 1. I. Брой записани ученици и брой свободни места след трети етап:

Код по приема/професия/специалност

Брой записани ученици

Брой свободни места

2023 Строителен техник/Строителство и архитектура

26

0

2048 Брокер/Недвижими имоти

26

0

2052 Техник-реставратор/Архитектурна реставрация

26

0

3162 Строителен техник/Водно строителство

6

20

3325 Геодезист/Геодезия

26

0

2188 Строителен техник/Строителство и архитектура- дуално обучение  

20

6

2170 Геодезист/Геодезия – дуално обучение

18

8

 1. Задължения на комисията:
 2. Приема заявленията за участие в класирането и копия на документите (свидетелство за завършено основно образование и медицинско свидетелство), декларация за съгласие за обработка на личните данни, като проверява наличието и редовността им, сравнявайки ги с оригиналите;
 3. Завежда подадените документи във входящия дневник (прошнурован, прономерован, подписан от директора и подпечатан с печата на училището) по пореден входящ номер, като определя бала и го вписва в дневника;
 4. Отбелязва входящия номер и датата на завеждане върху заявлението за класиране;
 5. Издава служебна бележка с училищния входящ номер на документите на всеки ученик;
 6. Класира учениците по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания по процедурата:
 7. Поставя на видно място в училището списъците с класираните и приети ученици;
 8. Записва приетите ученици до 10.09.2021 г. включително, като приема документите за записване (заявление до директора, оригинал на свидетелство за завършено основно образование и оригинал на медицинско свидетелство), проверява наличието и редовността им и завежда в определената за целта тетрадка подадените документи по пореден входящ номер;
 9. Изготвя справка за резултата от попълване на свободните места до 11.09.2021 г., която се поставя на информационното табло и сайта на гимназията и се представя в РУО-Варна.

 III. Критерии за класиране на ученици

 Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания.

 1. При наличие на ученици с равен бал и брой, надхвърлящ броя на свободните места, те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от НВО.
 2. Когато и след подреждането по т.2 има ученици с еднакви показатели, те се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите предмети.
 3. Когато и след подреждането по т.3 има ученици с еднакви показатели те се приемат над утвърдения държавен план-прием и над нормативно установения максимален брой ученици в паралелка.

 

 1. IV. График за подаване на документи за попълване на свободните места след трети етап на класиране и записване.

 

 1. Подаване на документи за класиране: 03.08.2021 г. до 10.09.2021 г. вкл.

в канцеларията на Гимназията от 830 до 1230  часа.

 1. Обявяване на списък с приети ученици: 10.09.2021 г. до 1330 часа
 2. Записване на класираните ученици: 10.09.2021 г. от 1330 до 1630 часа
 1. Обявяване на списък на записаните ученици и броя на свободните места: 10.09.2021 г. до 1730 часа

                Мария Петрова

            Директор на ПГСАГ „В. Левски”