гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Продължаване на обучението в електронна среда

З А П О В Е Д

 № РД- 09- 222 от 4.01.2021 г.

Варна

          На основание чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и заповед РД 09 – 3610 от 31.12.2020 г. на Министъра на МОН

НАРЕЖДАМ:

      Продължаване на обучението от разстояние в електронна среда за всички ученици  от VIII до XII клас  в ПГСАГ „Васил Левски“  за времето от 4.01.2021 г. до 31.01.2021 г. включително.

      Заповедта да се сведе до знанието на всички ученици, родители, учители и  непедагогически персонал от Нели Димитрова – секретар на Гимназията за сведение и изпълнение.

      Контрол по изпълнение на заповедта е от Директор!

      За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица се наказват съгласно КТ.

      Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр.

МАРИЯ ПЕТРОВА

Директор на ПГСАГ,,Васил  Левски”