гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

 Продължаване на обучението в електронна среда

З А П О В Е Д

№ РД- 09- 183

от 11.11.2020 г.

Варна

          На основание чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и протокол от заседание на обласния кризисен щаб във връзка с мерки за ограничаване на вирус Ковид -19 на територията на Област Варна

НАРЕЖДАМ:

      Продължаване на обучението от разстояние в електронна среда за всички ученици  от VIII до XII клас  в ПГСАГ „Васил Левски“  за времето от 12.11.2020 г. до 22.11.2020 г. включително.

Със заповедта да бъдат запознати всички лица от педагогическия и непедагогически персонал за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта е от Директор!

За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица се наказват съгласно КТ.

Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр.