гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Продължаване на обучението от разстояние в електронна среда

З А П О В Е Д

№ РД- 09- 196 от 19.11.2020 г.

Варна

          На основание чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и заповед РД 06 -1528 от 19.11.2020 г. на Началника на РУО – Варна

НАРЕЖДАМ:

      Продължаване на обучението от разстояние в електронна среда за всички ученици  от VIII до XII клас  в ПГСАГ „Васил Левски“  за времето от 23.11.2020 г. до 30.11.2020 г. включително.

      Заповедта да се сведе до знанието на всички ученици, родители, учители и  непедагогически персонал от Нели Димитрова – секретар на Гимназията за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта е от Директор!

За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица се наказват съгласно КТ.

Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр.

МАРИЯ ПЕТРОВА