гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 info-400063@edu.mon.bg 052756-756

Проекти по програма Еразъм

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски” – гр. Варна е бенефициент по Проект №  2024-1-BG01-KA122-VET-000212876  по Програма „Еразъм+”   на Европейския съюз,
  Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

 

ЕВРОПЕЙСКИ  ОПИТ ЗА РАВЕН СТАРТ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

 

 Основна цел на проекта е  придобиване, затвърждаване и упражняване на професионални  умения  и компетенции за  ученици и учители от ПГСАГ „Васил Левски”

Специфични цели на проекта:

  1. Развитие на критично мислене и меки умения за повишаване на конкурентоспособността сред възпитаниците на гимназията 
  2. Обогатяване на учебния материал по професионална подготовка съобразно Европейската квалификационна рамка
  3. Осигуряване равен достъп до националния и европейския пазар на труда
  4. Усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции на участващите в мобилностите
  5. Повишаване на привлекателността на гимназията
  6. Възможности за международно измерение на дейността на гимназията

Очакваните резултати от планираната образователна мобилност, кореспондират със Стратегията за развитие на училището

Участници в проекта: В рамките на проекта ще се проведе мобилност за ученици  в периода от 28.06.2025г. до 13.07.2025г.  и преподаватели по професионална подготовка в периода от 28.06.2025г. до 04.07.2025г.  в  Испания, Барселона.

 

Проектът ще се реализира в три етапа:

1/ Подготовка – подписване на договори, подбор на ученици и учители и подготовка за мобилността, организиране на пътуване и настаняване.

2/ Основни дейности – учениците и придружаващите учители ще проведат мобилност на  работни места определени от партньора, дейностите  включват усвояване на специфични професионални компетентности и умения за работа в екип в мултикултурна среда.

3/ Последващи дейности – разпространение на резултати на местно и национално ниво, отчитане, оценяване и анализ на дейностите и резултатите от проекта.