гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 info-400063@edu.mon.bg 052756-756

ПРОЕКТ № 2021-1-BG01-KA122-VET000030795 „Придобиване на европейски опит в строителството“, архитектурата и геодезията”, по програма „Еразъм +”,

Валидиране на усвоените знания и умения на участниците по Проект №2021-1-BG01-KA122-VET000030795 на тема „Придобиване на европейски опит в строителството“, архитектурата и геодезията”, финансиран от програма Еразъм +  през учебната 2021/2022 год. ,,Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор: „Професионално образование и обучение”. 

ПРОЕКТ № 2021-1-BG01-KA122-VET000030795

Придобиване на европейски опит в строителството“, архитектурата и геодезията”,

по програма Еразъм +”,

 Ключова дейност 1 Образователна мобилност за граждани”,  сектор Професионално образование и обучение”  

 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ :

Мобилността за международна практика в реална работна среда,  ще се осъществи през настоящата 2021/2022 учебна година, чрез включване на 5 преподаватели и  ученическа мобилност от 24 участника. Проектът предвижда подобряване на уменията и компетентностите на участниците в целевите групи. Учебната програма е предназначена за ученици от 10 – 12 клас.

Стажът и обучението ще се проведат в Австрия от 29.06.22 г. до 21.07.2022 г. в сътрудничество с австрийските компании и образователни институции от сферата на строителството, архитектурата и геодезията. 18 ученика от специалностите „Строителство и архитектура”,  „Геодезия” и  „Недвижими имоти” ще бъдат в Baumeister Gert Vallant Limited, Viena. Компанията се занимава със строителство на апартаменти и къщи, както и тяхното продаване. 6 ученика от специалност „Архитектурна реставрация”  ще извършат своята практика в TU Wien, Viena.

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

 1. Осигуряване на реална международна работна среда, която ще повиши нивото на професионални компетенции и ще създаде мотивация за професионална реализация и развитие;
 2. Повишаване на активното участие и отговорност на учениците в процеса на овладяване на знания;
 3. Изграждане на стабилни партньорства включително и международни такива;
 4. Повишаване на пригодността на учениците към местния и Европейски пазар на труда;
 5. Поддържане на високо качество и ефективност на образователния процес;
 6. Усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции на участниците;
 7. Създаване и укрепване на връзки между бизнеса и образованието;
 8. Повишаване на квалификацията на учителите;
 9. Подготовка за въвеждане на дуално обучение;
 10. Актуализиране на учебните планове;
 11. Повишаване на интереса на учениците към професията;
 12. Формиране на меки умения и усещане за европейска принадлежност.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА: 

 1. Учениците да увеличат своите професионални компетенции по избраните професии и ще развият редица меки умения;
 2. Да пробудим желанието на учениците за професионално развитие и продължаване на обучението;
 3. Да подкрепим учениците за успешен преход от обучение към пазара на труда;
 4. Да подготвим учителите за новостите и прилагането на Европейските стандарти в образователната ни система;
 5. Участващите преподаватели да подобрят знанията си за дуалната система на обучение;
 6. Да подобрим учебни планове, учебни програми, връзка с бизнеса и методи на практическо обучение;
 7. Учителите да повишат и своите езикови компетенции, уменията си за комуникация и междукултурните си умения;
 8. Да повишим качеството на обучение в гимназията;
 9. Да възпитаме европейски ценности и идентичност у участниците в проекта;
 10. Да повишим капацитета на училището за работа по международни проекти;
 11. Да подобрим сътрудничеството си с чуждестранни партньори;
 12. Да запознаем обществото в Австрия както с България, така и с добри български практики в сферата на ПОО, строителството, архитектурата и геодезията.

В дългосрочен план чрез този проект ще се стимулират и други младежи, специалисти, организации и институции да участват в програмата. Ще се повиши стремежа и на другите ученици към високи успехи, присъствие в час и участие в повече извънкласни дейности. Ще се стимулират и други учители да се замислят за подобряване на своите умения и компетенции и осъвременяването на знанията и работата си. Чрез положителния ефект от проекта ще се повиши авторитета на гимназията и съответно броя ученици, които желаят да се включат в обучение в ПГСАГ „Васил Левски”. Изработените програми и методи за обучение могат да служат като насока и на други преподаватели от страната и Европа при прилагане на обучение в сферата на строителството, архитектурата и геодезията.

 

28.04.2022г.      

Изготвил: инж.Теодора Паприкова, сътрудник УЕПП

ПЛАН

 

на дейностите по проект

Придобиване на европейски опит в строителството, архитектурата и геодезията”,  финансиран по  програма  Еразъм+

Договор № 2021-1-BG01-KA122-VET-000030795

01.12.2021 – 01.12.2022

ВИД ДЕЙНОСТ

СЪДЪРЖАНИЕ 

НА ДЕЙНОСТТА

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.     

Информация по проекта.

 

информиране на ученици, учители и местната общност за стартиране на проекта;

– практическа организация;

– проектни дейности

 Декември 2021г.

 

2.     

Разпространение на детайлна информация по проекта- Организиране на работна среща.

 

– представяне на цели, задачи, партньор, програма на мобилността, конкретни ангажименти, графици на обучение;

– възможности за включване в мобилност;

– потенциални участници;

– процедури за селекция;

– критерий за подбор;

– определяне и назначаване на комисия за подбор;

– насрочване на дейности;

започване на процес на селекция.

Декември 2021г.-Януари 2022г.

3.     

Провеждане на селекция за мобилност от 24 ученици в Австрия в продължение на три седмици

събиране на кандидатури;

оценка на кандидатурите;

протоколиране на резултатите;

информиране на успешно преминалите процеса на селекция;

публикуване на информация за резултатите от селекцията.

Февруари 2022г.

4.     

Провеждане на селекция за мобилност с участие на 5 учители (две резерви).

разпространение на възможността за включване в проекта;

-разясняване на критериите за подбор;

-осъществяване на предварителния подбор;

Януари 2022г.- Февруари 2022г.

5.     

Информационна сесия за практическа организация на мобилността

След подбор на участниците и във връзка със стартиране на дейностите по предварителна подготовка е предвидена информационна среща с родителите на учениците– участници, включени в проекта.

Април 2022г.

6.     

Подготовка на учениците-участници по описания в проекта план.

– езикова подготовка;

– професионална подготовка;

– културна подготовка;

– административна подготовка.

Март- Юни 2022г.

7.     

Стартиране  на предварителна  подготовка за участие в мобилност на учителите.

– самоподготовка;

– отговаряне на предварително поставени въпроси;

– подготовка на документация и специфични изисквания, свързани със стажа по мобилността;

Март- Юни 2022г.

8.     

Стартиране  на предварителна  подготовка на учениците за участие в мобилност.

-среща с родителите на учениците– участници, включени в проекта;

-подготовка на документация и специфични изисквания, свързани със стажа по мобилността;

-закупуване на работно облекло за участниците в мобилността.

Май- Юни 2022г.

9.     

Провеждане на мобилност за ученици в Австрия, Viena- Baumeister Gert Vallant Limited-18ученика и в TU Wien– 6 ученика.

-придобиване на професионален опит в реална работна среда.

29.06.2022г.-21.07.2022г.

10. 

Провеждане на мобилност за учители.

– срещи на учителите с представители на австрийски компании и образователни институции;

– придобиване на нови знания и повишаване на професионалните умения на учителите за организиране и прилагане на дуалното обучение;

– повишаване мотивацията на учителите да интегрират нови неформални обучителни методи и иновации в своята работа;

– повишаване нивото на владеене на чужд език;

-усвояване на нови практики;

-подобряване на комуникационните умения, организираност и адаптивност.

17.07.2022г.-23.07.2022г.

11. 

Резултати от проведената мобилност за учители представени пред преподавателския колектив.

– изготвяне на доклад от срещите на учителите с представители на австрийски компании и образователни институции включващи: ползи за работодателите, за училището и за учениците; предизвикателства пред работодателя, образователната институция- обмен на добри практики, неформални методи за обучение; основни принципи за организиране на работата.

Септември- Октомври 2022г.

12. 

Сертифициране на знанията и уменията на участниците в проекта след проведена мобилност.

-провеждане на тестове;

-оценка в езиков напредък по английски език чрез OLS;

оценка на меки умения се извършва от придружаващи учители, работния дневник и дискусия.

Октомври 2022г.

13. 

Валидиране на усвоените знания и умения.

издаване на Europass на всеки ученик-участник в проекта.

Октомври 2022г.

14. 

Организиране на кръгла маса за представяне резултатите от проекта.

-представяне на презентации и ученически разработки от учениците- участници в мобилността на кръгла маса във Варненската строителна камара.

Ноември 2022г.

15. 

Медийно представяне на дейностите по проекта.

-6 публикации с информацията за проекта в медиите;

-в началото и края на проекта публикации в електронни медии- Darik News, Moreto.net, Twinning, School Education Gateway, Epale, Erasmus+ Project Results Platform;

– през целия ход на проекта на уеб страница на ПГСАГ “Васил Левски“;

– през целия ход на проекта на фейсбук профила на проекта;

-информационни табла във фоайето на училището;

от 01.12.2021г.

до 01.12.2022г.

 

16. 

Популяризиране на проекта.

-реализиране на информационен ден за проекта за мотивиране на участниците, популяризиране на начало на проекта, представяне на кратки насоки за етапи, през които ще премине;

– брандиране на тефтери, чертожни скицници, химикали и чертожни инструменти;

-изготвяне на информационни материали с логото на програмата, съгласно изискванията посочени от Националната агенция.

от 01.12.2021г.

до 01.12.2022г.

 

 Забележка: Предложените по график за провеждане дейности по проекта могат да бъдат актуализирани.

28.04.2022г.      

Изготвил: инж.Теодора Паприкова, сътрудник УЕПП 

ПГСАГ  „Васил Левски“ стартира учебната 2021-2022 година с нов Проект по Еразъм+

„Vasil Levski” Professional High School of Construction, Architecture and Geodesy

 

          С огромно вълнение съобщаваме, че за поредна година спечелихме Проект по програма „Еразъм +”,  Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”,  сектор „Професионално образование и обучение”  на  тема: „Придобиване на европейски опит в строителството, архитектурата и геодезията.”

          Мобилността за международна практика в реална работна среда,  ще се осъществи през настоящата 2021/2022 учебна година, чрез включване на 5 преподаватели и две ученически мобилности по 14 участници. Проектът предвижда подобряване на уменията и компетентностите на участниците в целевите групи. Учебната програма е предназначена за ученици от 10 – 12 клас:

 • професия Строителен  техник”,    специалност  „Строителство и архитектура“
 • професия „Техник – реставратор”,   специалност   „Архитектурна  реставрация” 
 • професия „Геодезист”,    специалност  „Геодезия”
 • професия „Брокер”,     специалност  „Недвижими имоти”