гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Проект Еразъм

 ПГСАГ „Васил Левски” – Варна

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – гр. ВАРНА

 Проект 2020-1-BG01-KA102-078502 „Усвояване на практически подходи в обучението и прилагане на международни стандарти в строителството, архитектурата и геодезията

финансиран от  програма  Еразъм+  през  учебната 2020 / 2021 год., Ключова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани“, сектор: „Професионално образование и обучение”

 ПРОЦЕДУРА

за подбор на ученици от Х ,  ХІ  и ХІІ  клас  за включване в мобилност

 Период на мобилността  през  учебната  2020/2021:   юли – август  2021г.

 Ø  Общи изисквания към участниците в проекта:

В целевата група на проекта могат да участват ученици, които отговарят на следните изисквания:

·         Ученик/чка от ПГСАГ „Васил Левски” – гр. Варна от 10 – 12 клас  от специалностите изучавани в гимназията:

          Строителство и архитектура

          Архитектурна реставрация

          Геодезия

          Недвижими имоти

·         Годишен успех на ученика от учебната 2019/2020 г.  над  Добър 4.00

·         Липса на наказания от ПС

·         Възможност за пътуване и отсъствие от България за период от две седмици

       Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на три етапа:

·         Подбор на документи

·         Проверка на езикови знания

·         Интервю

 І  Етап – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ

1.      Заявление за участие в подбор /по образец/

2.      CV европейски формат – на английски език

3.      Анкета за участие в мобилността /по образец/

4.      Копие от страниците със срочни и годишни оценки на бележник за предходната учебна година

       Посочените документи се подават в канцеларията на ПГСАГ „Васил Левски”  в  срок до  29.10.2020год.

 

      Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до тест само кандидатите, отговарящи на общите изисквания и представили нужните документи.

       ІІ Етап – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ – ПРОВЕРКА НА ЕЗИКОВИТЕ ЗНАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ  И  ЗНАНИЯ  ПО СПЕЦИАЛНОСТТА


    Учениците успешно преминали първи етап ще  държат тест  по  английски  език  ниво  В1  и тест по специалността

 

     ІІІ  Етап – ИНТЕРВЮ

     Ученикът отговаря на въпроси на комисията, свързани с неговата лична мотивация за участие в проекта, силните и слабите му страни, умения за разговор на английски език.

      Избраните кандидати ще бъдат уведомени допълнително за дата, час и място на провеждане на интервюто.

      Окончателният състав  на  целевата група по проекта ще бъде определен от комисията след провеждане на интервюто.

Спечелен проект

                                                                                        .ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” –  ГР. ВАРНА  ще стартира учебната 2020/2021 година с реализацията на проект  финансиран по програма „Еразъм+” на Европейския съюз (ЕС), Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”. Усвояване на практически подходи в обучението и прилагане на международни стандарти в строителството, архитектурата и геодезията” № 2020-1-BG01-KA102-078502  е проект за мобилност в сферата на професионалното образование и обучение.  Изпълнението му започна през Август 2020 година.  Проекта включва  двуседмичен професионален стаж за 20 ученика от специалности  „Строителство и архитектура”, „Геодезия”„Недвижими имоти” и   „Архитектурна реставрация”  и едноседмично професионално обучение за 5 преподавателя по професионална подготовка в сферата на геодезията, строителството  и  архитектурата. Стажът и обучението ще се проведат в Милано, Италия през месец Юли 2021 в сътрудничество с италиански фирми и организации от сферата на строителството, недвижимите имоти и професионалното обучение. Целите на проекта са: 1. Осигуряване на реална международна работна среда, която ще повиши нивото на професионални компетенции и ще създаде мотивация за професионална реализация и развитие 2. Усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции на участниците 3. Повишаване на пригодността на учениците към местния и Европейски пазар на труда. 4. Създаване и укрепване на връзки между бизнеса и образованието. 5. Повишаване на квалификацията на учителите. 6. Подготовка за въвеждане на дуално обучение. 7. Актуализиране на учебните планове 8. Повишаване на интереса на учениците към професията. 9. Формиране на меки умения и усещане за европейска принадлежност. В резултат от реализиране на проекта очакваме: – учениците да увеличат своите професионални компетенции по избраните професии и ще развият редица меки умения – да пробудим желанието на учениците за професионално развитие и продължаване на обучението – да подкрепим учениците за успешен преход от обучение към пазара на труда – да подготвим учителите за новостите и прилагането на Европейските стандарти в образователната ни система –  участващите преподаватели да подобрят знанията си за дуалната система на обучение – да подобрим учебни планове, учебни програми, връзка с бизнеса и методи на практическо обучение – учителите да повишат и своите езикови компетенции, уменията си за комуникация и междукултурните си умения – да повишим качеството на обучение в гимназията. – да възпитаме европейски ценности и идентичност у участниците в проекта – да повишим капацитета на училището за работа по международни проекти – да подобрим сътрудничеството си с чуждестранни партньори – да запознаем обществото в Италия както с България, така и с добри български практики в сферата на ПОО, строителството, архитектурата и геодезията. В дългосрочен план чрез този проект ще стимулираме и други младежи, специалисти, организации и институции  да участват в програмата. Ще повишим стремежа и на другите ученици към високи успехи, присъствие в час и участие в повече извънкласни дейности. Ще стимулираме и други учители да се замислят за подобряване на своите умения и компетенции и осъвременяването на знанията и работата си. Чрез положителния ефект от проекта ще повишим авторитета на гимназията и съответно броя ученици, които желаят да се включат в обучение в ПГСАГ Васил Левски. Изработените програми и методи за обучение могат да служат като насока и на други преподаватели от страната и Европа при прилагане на обучение в сферата на строителството, архитектурата и геодезията.