гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 info-400063@edu.mon.bg 052756-756

Проект Еразъм

Проект 2020-1-BG01-KA102-078502 „Усвояване на практически подходи в обучението и прилагане на международни стандарти в строителството, архитектурата и геодезията”

Проект 2020-1-BG01-KA102-078502 „Усвояване на практически подходи в обучението и прилагане на международни стандарти в строителството, архитектурата и геодезията”

 СЪОБЩЕНИЕ

         На 20.01.2021 год. /сряда/ от 17:30 часа ще се проведе родителска среща във връзка със стартиране на дейностите по предварителна подготовка и  информираност относно необходими документи, практическа организация и специфични изисквания свързани със стажа по проекта.

Проект 2020-1-BG01-KA102-078502 „Усвояване на практически подходи в обучението и прилагане на международни стандарти в строителството, архитектурата и геодезията”,  финансиран  от  програма  Еразъм+  през  учебната 2020 / 2021 год., Ключова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани“, сектор: „Професионално образование и обучение”

Утвърждавам:

                   МАРИЯ ПЕТРОВА  ………………………                                                                                                       Директор на ПГСАГ  “Васил Левски”       

                                                    

Г Р А Ф И К

 ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА

ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ НА УЧЕНИЦИ

 учебна 2020 / 2021 година

Общ брой часове: 10

Брой часове седмично:  2седм.  х   5 учебни часа

Период на провеждане:  18.01.2021 – 29.01.2021 г.

 

 

Учител

 

Седмица

 

Дата

 

Продължителност

 

 

Брой часове

 

Георги  Андреев

1 седм.

18.01.2021

15:00 – 15:40

1

 

 

19.01.2021

15:00 – 15:40

1

 

 

20.01.2021

15:00 – 15:40

1

 

 

21.01.2021

15:00 – 15:40

1

 

 

22.01.2021

15:00 – 15:40

1

 

 

2 седм.

25.01.2021

15:00 – 15:40

1

 

 

26.01.2021

15:00 – 15:40

1

 

 

27.01.2021

15:00 – 15:40

1

 

 

28.01.2021

15:00 – 15:40

1

 

 

29.01.2021

15:00 – 15:40

1

 

Общ брой часове:

 

10

Забележка:  Начин на провеждане  –  чрез програма  Microsoft Teams.

Настоящият график е отворен  за  промяна на дати и часове при необходимост.

 

Настоящият график е утвърден със Заповед № РД – 09 – 224 / 05.01.2021г. на Директора на ПГСАГ „Васил Левски” – гр. Варна

Проект 2020-1-BG01-KA102-078502 „Усвояване на практически  подходи в обучението и прилагане на международни стандарти в строителството, архитектурата и геодезията

Финансиран от програма  Еразъм + през учебната 2020/2021год., Ключова дейност1“Образователна мобилност за граждани“, сектор: „Професионално образование и обучение”

 ПРИКЛЮЧИ  ПОДБОРА НА УЧАСТНИЦИ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ +

14.12.2020г.

   След селектиране на подадените документи от ученици и въз основа на резултати от проведените: Тест по специалността, Тест по изучаван първи чужд език и Интервю бяха  класирани учениците успешно преминали през етапите по подбор за участие в мобилност по Проект 2020-1-BG01-KA102-078502 „Усвояване на практически подходи в обучението и прилагане на международни стандарти в строителството, архитектурата и геодезията”. Окончателният състав на класираните кандидати е посочен в Списък на целевата група за участие в мобилност.

 

Списък на целевата група за участие в мобилност

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

“ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – гр. ВАРНА

Проект 2020-1-BG01-KA102-078502 „Усвояване на практически подходи в обучението и прилагане на международни стандарти в строителството, архитектурата и геодезията

финансиран от  програма  Еразъм+  през  учебната 2020 / 2021 год., Ключова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани“, сектор: „Професионално образование и обучение”

 Приключи І етап –  ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПОДБОР  ПО ДОКУМЕНТИ

    Учениците успешно преминали първи етап  ще  държат тест по специалността   и тест по английски  език  ниво  В1  /по списък на допуснати ученици до втори етап/.

       ІІ Етап:

  1. ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯ  ПО СПЕЦИАЛНОСТТА    11.2020г.  от 14:30  – учебен корпус ПГСАГ „Васил Левски”

 

  1. ПРОВЕРКА НА ЕЗИКОВИТЕ ЗНАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ  11.2020г.  от 14:30  – учебен корпус ПГСАГ „Васил Левски”

  

       ІІІ   Етап:    ИНТЕРВЮ   –  07.12.2020г.  от 14:30  – учебен  корпус ПГСАГ  „Васил Левски”

     Ученикът отговаря на въпроси на комисията, свързани с неговата лична мотивация за участие в проекта, силните и слабите му страни, умения за разговор на английски език.

      Избраните кандидати ще бъдат уведомени допълнително за място на провеждане на интервюто.

      Окончателният състав  на  целевата група по проекта ще бъде определен от комисията след провеждане на интервюто.

 

 

 ПГСАГ „Васил Левски” – Варна

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – гр. ВАРНА

 Проект 2020-1-BG01-KA102-078502 „Усвояване на практически подходи в обучението и прилагане на международни стандарти в строителството, архитектурата и геодезията

финансиран от  програма  Еразъм+  през  учебната 2020 / 2021 год., Ключова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани“, сектор: „Професионално образование и обучение”

 ПРОЦЕДУРА

за подбор на ученици от Х ,  ХІ  и ХІІ  клас  за включване в мобилност

 Период на мобилността  през  учебната  2020/2021:   юли – август  2021г.

 Ø  Общи изисквания към участниците в проекта:

В целевата група на проекта могат да участват ученици, които отговарят на следните изисквания:

·         Ученик/чка от ПГСАГ „Васил Левски” – гр. Варна от 10 – 12 клас  от специалностите изучавани в гимназията:

          Строителство и архитектура

          Архитектурна реставрация

          Геодезия

          Недвижими имоти

·         Годишен успех на ученика от учебната 2019/2020 г.  над  Добър 4.00

·         Липса на наказания от ПС

·         Възможност за пътуване и отсъствие от България за период от две седмици

       Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на три етапа:

·         Подбор на документи

·         Проверка на езикови знания

·         Интервю

 І  Етап – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ

1.      Заявление за участие в подбор /по образец/

2.      CV европейски формат – на английски език

3.      Анкета за участие в мобилността /по образец/

4.      Копие от страниците със срочни и годишни оценки на бележник за предходната учебна година

       Посочените документи се подават в канцеларията на ПГСАГ „Васил Левски”  в  срок до  29.10.2020год.

 

      Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до тест само кандидатите, отговарящи на общите изисквания и представили нужните документи.

       ІІ Етап – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ – ПРОВЕРКА НА ЕЗИКОВИТЕ ЗНАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ  И  ЗНАНИЯ  ПО СПЕЦИАЛНОСТТА


    Учениците успешно преминали първи етап ще  държат тест  по  английски  език  ниво  В1  и тест по специалността

 

     ІІІ  Етап – ИНТЕРВЮ

     Ученикът отговаря на въпроси на комисията, свързани с неговата лична мотивация за участие в проекта, силните и слабите му страни, умения за разговор на английски език.

      Избраните кандидати ще бъдат уведомени допълнително за дата, час и място на провеждане на интервюто.

      Окончателният състав  на  целевата група по проекта ще бъде определен от комисията след провеждане на интервюто.

Спечелен проект

                                                                                        .ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” –  ГР. ВАРНА  ще стартира учебната 2020/2021 година с реализацията на проект  финансиран по програма „Еразъм+” на Европейския съюз (ЕС), Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”. Усвояване на практически подходи в обучението и прилагане на международни стандарти в строителството, архитектурата и геодезията” № 2020-1-BG01-KA102-078502  е проект за мобилност в сферата на професионалното образование и обучение.  Изпълнението му започна през Август 2020 година.  Проекта включва  двуседмичен професионален стаж за 20 ученика от специалности  „Строителство и архитектура”, „Геодезия”„Недвижими имоти” и   „Архитектурна реставрация”  и едноседмично професионално обучение за 5 преподавателя по професионална подготовка в сферата на геодезията, строителството  и  архитектурата. Стажът и обучението ще се проведат в Милано, Италия през месец Юли 2021 в сътрудничество с италиански фирми и организации от сферата на строителството, недвижимите имоти и професионалното обучение. Целите на проекта са: 1. Осигуряване на реална международна работна среда, която ще повиши нивото на професионални компетенции и ще създаде мотивация за професионална реализация и развитие 2. Усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции на участниците 3. Повишаване на пригодността на учениците към местния и Европейски пазар на труда. 4. Създаване и укрепване на връзки между бизнеса и образованието. 5. Повишаване на квалификацията на учителите. 6. Подготовка за въвеждане на дуално обучение. 7. Актуализиране на учебните планове 8. Повишаване на интереса на учениците към професията. 9. Формиране на меки умения и усещане за европейска принадлежност. В резултат от реализиране на проекта очакваме: – учениците да увеличат своите професионални компетенции по избраните професии и ще развият редица меки умения – да пробудим желанието на учениците за професионално развитие и продължаване на обучението – да подкрепим учениците за успешен преход от обучение към пазара на труда – да подготвим учителите за новостите и прилагането на Европейските стандарти в образователната ни система –  участващите преподаватели да подобрят знанията си за дуалната система на обучение – да подобрим учебни планове, учебни програми, връзка с бизнеса и методи на практическо обучение – учителите да повишат и своите езикови компетенции, уменията си за комуникация и междукултурните си умения – да повишим качеството на обучение в гимназията. – да възпитаме европейски ценности и идентичност у участниците в проекта – да повишим капацитета на училището за работа по международни проекти – да подобрим сътрудничеството си с чуждестранни партньори – да запознаем обществото в Италия както с България, така и с добри български практики в сферата на ПОО, строителството, архитектурата и геодезията. В дългосрочен план чрез този проект ще стимулираме и други младежи, специалисти, организации и институции  да участват в програмата. Ще повишим стремежа и на другите ученици към високи успехи, присъствие в час и участие в повече извънкласни дейности. Ще стимулираме и други учители да се замислят за подобряване на своите умения и компетенции и осъвременяването на знанията и работата си. Чрез положителния ефект от проекта ще повишим авторитета на гимназията и съответно броя ученици, които желаят да се включат в обучение в ПГСАГ Васил Левски. Изработените програми и методи за обучение могат да служат като насока и на други преподаватели от страната и Европа при прилагане на обучение в сферата на строителството, архитектурата и геодезията.