гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 info-400063@edu.mon.bg 052756-756

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През учебната 2022/2023 г. ПГСАГ „Васил Левски“- Варна продължи изпълнението на дейностите по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в изпълнението на процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU). Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Специфичните цели са: Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда; Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене; Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Проектът се осъществява в следните дейности:

Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Дейност 3: Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда

Дейност 5: Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

В дейност 2 на проекта „Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“, са сформирани 46 групи с общо 279 участници. Под ръководството на г-жа Дарина Янкова, г-жа Светла Нанева и г-жа Петя Михалева, учители по информационни технологии, до края на месец декември 2022 г. 38 групи с общо 230 ученици успешно завършиха обучение на тема „Видове платформи. Функционалност на платформите“. Всички ученици получиха сертификат за успешно завършено обучение.

В дейност 3 на проекта „Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда“ се сформираха 7 групи. Под ръководството на г-жа Дарина Янкова и г-жа Светла Нанева, учители по информационни технологии,  49 педагогически специалисти получиха сертификати за успешно завършено обучение.

В Дейност 5 на проекта „Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда“ се включиха 4 ученици, като трима преминаха обучение по Английски език под ръководството на г-жа Дора Костова и получиха сертификати за успешно завършено обучение.

Научи повече за проекта: https://mon.bg/bg/100925

Изготвил: инж.Теодора Паприкова- Координатор          

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 През учебната 2021/2022 г. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски”- Варна се включи в дейностите по изпълнение на проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

По Дейност 2 „Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“ под ръководството на г-жа Дарина Янкова и г-жа Светла Нанева се обучиха осем групи и 63 ученици получиха сертификати за успешно преминато обучение на тема „Видове платформи. Функционалност на платформите“.

В Дейност 5 „Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда“ се включиха 38 ученици и преминаха обучение от 760 часа по предметите: Български език и литература, Английски език, Математика, История, Физика, Строителна графика, Части на сградата, Геодезия и Кадастър. Обучението се осъществи от учителите по съответните предмети: Велимира Тодорова, Таня Адамова, Дора Костова, Дарина Янкова, Светла Нанева, Ева Джоджева, Евгения Янева, Павлина Петкова, Пламен Панайотов и Богомила Теохарова.

Научи повече за проекта: https://mon.bg/bg/100925

 Изготвил: инж.Теодора Паприкова- Координатор

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 През месец април 2022 г. ПГСАГ „Васил Левски“- Варна продължи изпълнението на дейностите по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

По Дейност 2 „Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“ под ръководството на г-жа Дарина Янкова и г-жа Светла Нанева се обучиха три групи и 21 ученици получиха сертификати за успешно преминато обучение на тема „Видове платформи. Функционалност на платформите“.

В Дейност 5 „Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда“ се включиха 25 ученици и преминаха обучение от 250 часа по предметите: Български език и литература, Английски език, Математика, История, Геодезия и Кадастър. Обучението се осъществи от учителите по съответните предмети: Велимира Тодорова, Таня Адамова, Дора Костова, Дарина Янкова, Светла Нанева, Ева Джоджева и Пламен Панайотов, и ще продължи през месеците май и юни.

 

Научи повече за проекта: https://mon.bg/bg/100925

 

Изготвил: инж.Теодора Паприкова- Координатор

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През учебната 2020/2021 г. ПГСАГ „Васил Левски“- Варна стартира изпълнение на дейности по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в изпълнението на процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU). Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Специфичните цели са: Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда; Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене; Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Проектът ще се осъществява в следните дейности:

Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Дейност 3: Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда

Дейност 4: Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене наелектронно съдържание и др.)

Дейност 5: Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

В Дейност 1 през учебната 2020/2021 г. училището получи  технически устройства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в обучение от разстояние в електронна среда.

В дейност 2 на проекта „Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“, са сформирани пет групи. Под ръководството на г-жа Дарина Янкова, учител по информационни технологии, 35 ученици успешно завършват обучение на тема „Видове платформи. Функционалност на платформите“. Всички ученици получават сертификат за успешно завършено обучение.

Предстои стартиране на Дейност 5.

Научи повече за проекта: https://mon.bg/bg/100925