гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 info-400063@edu.mon.bg 052756-756

Проект „Ученически практики – 2“

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

 

През учебната 2022/2023 г. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски”- Варна продължава изпълнението на дейностите по проект „Ученически практики – 2“.

Проектът подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда и създаване и функциониране на учебно-тренировъчни фирми по професии и специалности с приоритетно значение за икономиката. Допълнителните практики на учениците и взаимодействието с работодателите ще повиши взаимния им интерес към обучението чрез работа. Активното сътрудничество с бизнеса ще приближи в максимална степен знанията и уменията до изискванията на реалната работна среда, което ще улесни прехода от образование към заетост и ще допринесе и за намаляване на младежката безработица.
Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Продължителността на проекта е 29 месеца, със срок на изпълнение не по-късно от 30.12.2023 г.

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 по проекта в ПГСАГ „Васил Левски“- Варна, се създаде учебно-тренировъчна фирма- ДОМ ООД, в която се обучиха, под ръководството на старши учител Мария Митева, 13 ученици от втори гимназиален етап. В часовете предвидени за работа в УТФ учениците имаха възможност да се запознаят с предмета на дейност и организационна структура на учебното предприятие, учредителни актове на учебно предприятие, изисквания за регистриране на учебно предприятие. Запознаха се с платформата на ЦУТФ, подготвиха документи за вписване в Агенцията по вписванията на ЦУТФ и имаха възможност да попълнят заявление Д1 и заявление А1. Всички ученици участвали в създаването и функционирането на УТФ по проекта получиха удостоверения.

Дейност 1 по проекта стартира със сключване на договори с фирмите „ТРАНССТРОЙ – ВАРНА“ АД, „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „РЕНЕД“ ООД, където 26 ученици ще провеждат практическо обучение при реални работни условия.

 

Научи повече за проекта наhttps://mon.bg/bg/101025

Изготвил: инж.Теодора Паприкова- СУЕПП

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

 

През учебната 2020/2021 г. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски”- Варна се включи в дейностите по изпълнение на проект „Ученически практики – 2“.

Проектът подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда и създаване и функциониране на учебно-тренировъчни фирми по професии и специалности с приоритетно значение за икономиката. Допълнителните практики на учениците и взаимодействието с работодателите ще повиши взаимния им интерес към обучението чрез работа. Активното сътрудничество с бизнеса ще приближи в максимална степен знанията и уменията до изискванията на реалната работна среда, което ще улесни прехода от образование към заетост и ще допринесе и за намаляване на младежката безработица.
Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Продължителността на проекта е 29 месеца, със срок на изпълнение не по-късно от 30.12.2023 г.

Основната цел на проекта е да се повиши ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;

Допустими дейности са:

Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.

Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап.

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 по проекта в ПГСАГ „Васил Левски“- Варна, се създадоха две учебно-тренировъчни фирми, в които се обучиха 26 ученици от втори гимназиален етап. В часовете предвидени за работа в УТФ учениците имаха възможност да се запознаят с предмета на дейност и организационна структура на учебното предприятие, учредителни актове на учебно предприятие, изисквания за регистриране на учебно предприятие. Запознаха се с платформата на ЦУТФ, подготвиха документи за вписване в Агенцията по вписванията на ЦУТФ и имаха възможност да попълнят заявление Д1 и заявление А1. Всички ученици участвали в създаването и функционирането на УТФ по проекта получиха удостоверения.

Дейност 1 по проекта стартира със сключване на договори с фирмите „АНТИК СТРОЙ“ ЕОООД,   „ДЖЕЙ ХОУМ“ ООД и „АРГОС Недвижими имоти”, където 26 ученици от 14.02.2022г.  провеждат практическо обучение при реални работни условия.

Научи повече за проекта на: https://mon.bg/bg/101025