гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 info-400063@edu.mon.bg 052756-756

Самостоятелна форма на обучение

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМАНЕ В  САМОСТОЯТЕЛНАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/ 2024 Г.

Дати за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки от самостоятелна форма на обучение 2023/2024

График Самостоятелна форма – април 2024 год

График Самостоятелна форма – Първа поправителна сесия

График Приравнителни изпити 2023/2024 година

Дати за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки  от самостоятелна форма на обучение   – първа поправителна сесия на учебната 2022/2023 г

Приравнителни изпити  – дневна форма на обучение 2022/2023

Изпитите се провеждат в една редовна и две поправителни сесии по ред определен със заповед на директора на училището, както следва:

Редовна сесия:                                    от  25.10.2022 г. до 9.12.2022 г.

 Поправителни сесии:  първа           от  7.02.2023 г. до 17.03.2023 г.

                                               втора           от 11.04.2023 г. до 12.05.2023 г.