гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 info-400063@edu.mon.bg 052756-756

„Строителство и архитектура“

Балообразуване:
– утроената оценка от теста по БЕЛ
– оценката от теста по Математика
– оценката по География от Свидетелство за основно образование
– оценката по Изобразително изкуство от Свидетелство за основно образование

с разширено изучаване на английски език

Професия: „Строителен техник“, Специалност: „Строителство и архитектура“ – ІIІ-та степен на професионална квалификация.

1. Общо описание на специалността:
Подготвят се специалисти, чиято дейност е свързана с проектирането, инвестирането, техническото ръководство и отчитането на строителството.
Завършилият тази специалност ще може:
– да организира е контролира изпълнението на строителен обект;
– да прилага и разчита изискванията посочени в конструктивни проекти;
– да изпълнява специализирано или цялостно техническо ръководство на обектите и технически инвеститорски контрол;
– да борави с геодезически инструменти;
– да изготвя сметна документация за строителните обекти.

2. Вид на учебното заведение, срок и форма на обучение:
– вид на учебното заведение: професионална гимназия;
– срок на обучение: 5 години;
– форма на обучение: дневна.

3. Реализация:
Завършилият тази специалност може да работи във всички строителни предприятия и фирми, в строителни отдели на предприятия и фирми в останалите сфери на икономиката, в инвеститорски служби на държавни бюджетни предприятия и организации.

4Възможности за израстване в кариерата:
Полученото образование дава възможност за продължаване на обучението в колеж и ВУЗ.