гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 info-400063@edu.mon.bg 052756-756

Спечелен проект

                                                                                       

.ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” –  ГР. ВАРНА  ще стартира учебната
2020/2021
година с реализацията на проект  финансиран по програма „Еразъм+”
на Европейския съюз (ЕС), Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за
граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”
.

 Усвояване на практически подходи в обучението и прилагане на международни стандарти в строителството, архитектурата и геодезията№ 2020-1-BG01-KA102-078502  е проект за мобилност в сферата на професионалното образование и обучение.  Изпълнението му започна през Август 2020 година.  Проекта включва  двуседмичен професионален стаж за 20 ученика от специалности  „Строителство и архитектура”
„Геодезия”
„Недвижими имоти” и   „Архитектурна реставрация”  и едноседмично
професионално обучение за 5 преподавателя по професионална подготовка в сферата
на геодезията, строителството  и  архитектурата.

Стажът и обучението ще се проведат в Милано, Италия през месец Юли 2021 в сътрудничество с италиански фирми и организации от сферата на строителството, недвижимите имоти и професионалното обучение.

Целите на проекта са:

1. Осигуряване на реална международна работна среда, която ще повиши нивото на професионални компетенции и ще създаде мотивация за професионална реализация и развитие
2. Усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции на участниците
3. Повишаване на пригодността на учениците към местния и Европейски пазар на труда.
4. Създаване и укрепване на връзки между бизнеса и образованието.
5. Повишаване на квалификацията на учителите.
6. Подготовка за въвеждане на дуално обучение.
7. Актуализиране на учебните планове
8. Повишаване на интереса на учениците към професията.
9. Формиране на меки умения и усещане за европейска принадлежност.

В резултат от реализиране на проекта очакваме:
– учениците да увеличат своите професионални компетенции по избраните професии и ще развият редица меки умения
– да пробудим желанието на учениците за професионално развитие и продължаване на обучението
– да подкрепим учениците за успешен преход от обучение към пазара на труда
– да подготвим учителите за новостите и прилагането на Европейските стандарти в образователната ни система
 участващите преподаватели да подобрят знанията си за дуалната система на обучение
– да подобрим учебни планове, учебни програми, връзка с бизнеса и методи на практическо обучение
– учителите да повишат и своите езикови компетенции, уменията си за комуникация и междукултурните си умения
– да повишим качеството на обучение в гимназията.
– да възпитаме европейски ценности и идентичност у участниците в проекта
– да повишим капацитета на училището за работа по международни проекти
– да подобрим сътрудничеството си с чуждестранни партньори
– да запознаем обществото в Италия както с България, така и с добри български практики в сферата на ПОО, строителството, архитектурата и геодезията.

 В дългосрочен план чрез този проект ще стимулираме и други младежи, специалисти, организации и институции  да участват в програмата. Ще повишим стремежа
и на другите ученици към високи успехи, присъствие
в час и участие в повече
извънкласни дейности. Ще стимулираме и други учители да се замислят за
подобряване на своите умения и компетенции и осъвременяването на знанията и
работата си. Чрез положителния ефект от проекта ще повишим авторитета на
гимназията и съответно броя ученици, които желаят да се включат в обучение в
ПГСАГ
Васил Левски.
Изработените програми и методи за обучение могат да служат като насока и на
други преподаватели от странат
а и Европа при прилагане на обучение в сферата на строителството, архитектурата и геодезията.