гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Заповед за преминаване в електронна среда

          На основание чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и заповед № РД – 01 – 626 от 27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични  мерки на територията на Република България

I.НАРЕЖДАМ: 

  1. Преустановяване на присъствените учебни занятия за всички ученици  от VIII до XII клас  в ПГСАГ „Васил Левски“  за времето от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.
  2. Учебните занятия да се провеждат в електронна среда от разстояние в платформата Shkolo по утвърденото от Директора седмично разписание на часовете за I – ви учебен срок.
  3. Производствената практика ще се провежда по обектите, съгласно изготвеният график.