гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Занимания по интереси в ПГСАГ „Васил Левски“ – гр. Варна за учебната 2022-2023 год.

 Стартираха дейностите по организиране на Занимания по интереси за учебната 2022-2023 г. в ПГСАГ „Васил Левски“- Варна. След проведено анкетно проучване и анализиране на интересите на учениците, бяха сформирани следните клубове по интереси: Клуб „Правилно хранене“, Клуб „Сила“, Клуб „Практични финанси“, Клуб „Пешеходно настроение“, Клуб „Личностно развитие“, Клуб „Моят роден край“, Клуб „Родолюбец“, Клуб „Млад предприемач“, Клуб „Документация в строителството“, Клуб „Български фолклорен календар“, Клуб „Аз съм грамотен“, Клуб „Математика – зная и мога“, Клуб „Магията на компютрите“, Клуб „Екоакадемия“, Клуб „Живей здравословно“, Арт клуб „Дървото на живота“, Фото клуб „На фокус“, Клуб „Приложна геодезия“, Клуб „Изчисления и чертежи“, Клуб „Предприемачество- You’ll find yourself”, Клуб „Млад журналист“, Клуб „Пътешествие по света с английски език“, Клуб „Аз конструирам“, Клуб „Технологии в строителството“, Клуб „Из тайните на Космоса“, Клуб „Аз обичам математика“, Клуб „Волейбол“, Клуб „Тримата мускетари“, Клуб „Волейбол – първи стъпки“ и Клуб „Аз обичам волейбола“. Спазено е изискването на Наредба за приобщаващото образование, клубовете от тематичните области „Математика“, „Дигитална креативност“, „Природни науки“ и „Технологии“, да са над 40 % от общия годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището.

Национални програми МОН 2022г.

ПГСАГ „Васил Левски“- Варна е в процес на кандидатстване по НП на МОН „Заедно в културата и спорта“. Отчитайки желанията и интересите на учениците и възможностите за реализиране на групите, училището предприема действия по сформиране на три отбора за занимания в сферата на спорта- по футбол  и волейбол.

 1. ОТБОР
 2. Вид спорт- Футбол;
 3. Възрастова група- 8-10 клас
 4. Пол- Младежи
 5. Брой ученици в отбор- 16/шестнадесет/
 6.  
 7. ОТБОР
 8. Вид спорт- Волейбол;
 9. Възрастова група- 8-10 клас
 10. Пол- Девойки
 11. Брой ученици в отбор- 12/дванадесет/
 • ОТБОР

 

 1. Вид спорт- Волейбол;
 2. Възрастова група- 8-10 клас
 3. Пол- Младежи
 4. Брой ученици в отбор- 12/дванадесет/

От ръководството

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 През учебната 2021/2022 г. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски”- Варна се включи в дейностите по изпълнение на проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

По Дейност 2 „Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“ под ръководството на г-жа Дарина Янкова и г-жа Светла Нанева се обучиха осем групи и 63 ученици получиха сертификати за успешно преминато обучение на тема „Видове платформи. Функционалност на платформите“.

В Дейност 5 „Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда“ се включиха 38 ученици и преминаха обучение от 760 часа по предметите: Български език и литература, Английски език, Математика, История, Физика, Строителна графика, Части на сградата, Геодезия и Кадастър. Обучението се осъществи от учителите по съответните предмети: Велимира Тодорова, Таня Адамова, Дора Костова, Дарина Янкова, Светла Нанева, Ева Джоджева, Евгения Янева, Павлина Петкова, Пламен Панайотов и Богомила Теохарова.

Научи повече за проекта: https://mon.bg/bg/100925

 Изготвил: инж.Теодора Паприкова- Координатор

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

 

През учебната 2020/2021 г. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски”- Варна се включи в дейностите по изпълнение на проект „Ученически практики – 2“.

Проектът подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда и създаване и функциониране на учебно-тренировъчни фирми по професии и специалности с приоритетно значение за икономиката. Допълнителните практики на учениците и взаимодействието с работодателите ще повиши взаимния им интерес към обучението чрез работа. Активното сътрудничество с бизнеса ще приближи в максимална степен знанията и уменията до изискванията на реалната работна среда, което ще улесни прехода от образование към заетост и ще допринесе и за намаляване на младежката безработица.
Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Продължителността на проекта е 29 месеца, със срок на изпълнение не по-късно от 30.12.2023 г.

Основната цел на проекта е да се повиши ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;

Допустими дейности са:

Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.

Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап.

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 по проекта в ПГСАГ „Васил Левски“- Варна, се създадоха две учебно-тренировъчни фирми, в които се обучиха 26 ученици от втори гимназиален етап. В часовете предвидени за работа в УТФ учениците имаха възможност да се запознаят с предмета на дейност и организационна структура на учебното предприятие, учредителни актове на учебно предприятие, изисквания за регистриране на учебно предприятие. Запознаха се с платформата на ЦУТФ, подготвиха документи за вписване в Агенцията по вписванията на ЦУТФ и имаха възможност да попълнят заявление Д1 и заявление А1. Всички ученици участвали в създаването и функционирането на УТФ по проекта получиха удостоверения.

Дейност 1 по проекта стартира със сключване на договори с фирмите „АНТИК СТРОЙ“ ЕОООД,   „ДЖЕЙ ХОУМ“ ООД и „АРГОС Недвижими имоти”, където 26 ученици от 14.02.2022г.  провеждат практическо обучение при реални работни условия.

Научи повече за проекта на: https://mon.bg/bg/101025