гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Участие на ПГСАГ „Васил Левски“ – Варна  в информационна кампания за популяризиране на дуалната система на обучение в изпълнение на дейности по проект  „Подкрепа за дуалната система на обучение“  – 2021 година.
Линк – ПГСАГ 2021

Реализирани национални програми и проекти

През учебната 2020/2021 година Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия  „Васил Левски” – гр. Варна  се  включи  в  проект  BG05M2OP001-2.014-0001  „Подкрепа за дуалната система на обучение  с  конкретен  бенефициент – МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И  НАУКАТА,  финансиран от  Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Това стана възможно със сътрудничеството на фирми –  партньори на гимназията –  „Комфорт”  ООД,   „Русевбилд”  ООД,  „Пробел 1”  ООД,   „Овергаз Мрежи”  АД,  които  осигуриха  стажантски  места за ученици  от  специалности  – Строителство и архитектура   и  Геодезия  –  дуално обучение. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
гр.  Варна  п.к. 9027  бул. „Сливница” 189,  тел./факс 052/ 756 756;  е-mail: tcc_varna@yahoo.com

РАБОТА ПО ПРОЕКТ   BG05M2OP001-2.014-0001  „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“ С  КОНКРЕТЕН  БЕНЕФИЦИЕНТ – МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И  НАУКАТА

 ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ През учебната 2020/2021 година Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия  „Васил Левски” – гр. Варна  се включи в проект  „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка  и придобиване на педагогически и методически умения от представители на работодателите. Изпълнението на проекта ще допринесе за постигането на специфичните цели   за образование и учене през целия живот  и  подобряване на адекватността на системите за образование и обучение спрямо пазара на труда, улесняване на прехода от образование към работа и укрепване на професионалното образование и обучение, както и тяхното качество, включително чрез механизми за предвиждане на уменията, адаптиране на учебните програми и създаване и развитие на основаващи се на работата системи за учене, включително схеми за стаж  на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020 г.  ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И ФИНАНСОВИ ИЗТОЧНИЦИ Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ – 20 761 775,78 лв. и от Държавния бюджет на Република България 3 663 842,80 лв.  ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ Дейност 1. Подпомагане на училищата при въвеждането на дуалната система на обучение. Дейност 2. Разработване на учебни планове, учебни програми, национални изпитни програми за дуална система на обучение, инструменти за оценка и помощни и методически материали на национално ниво.  Дейност 3. Предоставяне на подкрепа на ученици от първи гимназиален етап в дуална система на обучение.  Дейност 4. Обучения на наставници в педагогически и методически умения.  Дейност  5. Популяризиране на дуалната система на обучение сред родителите за предимствата, ползите и възможностите за реализация на завършващите на пазара на труда от обучението чрез работа.  УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА НА НИВО УЧИЛИЩЕ Към момента в проекта участват 50 ученици, които ще провеждат своето пробно стажуване  в  4 фирми  под  ръководството на наблюдаващи учители от училището и наставници от фирмите. Сключени са  договори с фирми.  Утвърдени и съгласувани с фирмите партньори са  план – графици за провеждане на пробен стаж. Подадени са заявления за участие  от ученици. Утвърдени  са  списъци с одобрените за участие ученици по работни места. Целевата  група по проекта включва ученици от VІІІ клас – дуално обучение,  учители по професионална подготовка,  представители на предприятия.                                            ФИРМИ ПАРТНЬОРИ: НАПРАВЛЕНИЕ   СРОИТЕЛСТВО  И  АРХИТЕКТУРА
  • „Комфорт”  ООД,   „Русевбилд”  ООД
НАПРАВЛЕНИЕ  ГЕОДЕЗИЯ  
  • „Пробел 1”  ООД,   „Овергаз Мрежи”  АДРАБОТА ПО ПРОЕКТ BG05М2OP001-2.006-0001 От месец февруари 2018 година Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски” – гр. Варна продължава своето участие в проект „Ученически практики – фаза 1“ BG05М2OP001-2.006-0001 по оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж”“. Това стана възможно със сътрудничеството на фирми, дългогодишни партньори на гимназията – „Трансстрой Инженеринг” ООД, „Пер Енд Ви” ООД, „Ренед” ООД, „Пробел 1” ООД, „Геомакс” ООД, „Ромел Консулт” ЕООД, които осигуриха 27 стажантски места за ученици от 11 клас.
РАБОТА ПО ПРОЕКТ BG05М2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИК -ФАЗА 1“ През учебна 2017/2018 година Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски” гр. Варна продължава своето участие в проект „Ученически практики“ BG05М2OP001-2.006-0001. Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. По този начин ще бъде постигнато по-ефективно сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България, подобряване на връзките между ПОО и бизнеса, подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда, подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1“ Дейност 1 – Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчните и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, включително учебни компании. Дейност 2 – Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики в реална работна среда и удостоверяване на резултатите Дейност 3 – Дейности по информиране и публичност на проекта Дейност 4 – Дейности за организация и управление на проекта УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА НА НИВО УЧИЛИЩЕ Към момента в проекта участват 27 ученика, които провеждат своето практическо обучение в 6 фирми под ръководството на 6 наставника и 3 наблюдаващи учителя. Сключени са договори с фирми, както и граждански договори с наставниците. Изработени са и утвърдени програми/графици за провеждане на практиките. Разработен и утвърден е тематичен план за провеждане на дейностите. Утвърдени са списъци с одобрените за участие ученици по работни места. Сключени са 27 броя договори с подбраните за участие ученици. Учениците присъстват редовно на занятията и показват завидни умения при справянето с реалните ситуации в работна среда. Функционален експерт организатор ученически практики: инж. Магдалена Вуцова Училищен финансист: Теодора Фотева Консултант на учениците за избор на практика: Милена Лефтерова Наблюдаващи учители: ст. учител Мария Петрова, инж. Галя Димитрова, инж. Жечка Йорданова ФИРМИ – ПАРТНЬОРИ НАПРАВЛЕНИЕ „СРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА“ „Трансстрой Инженеринг” ООД, „Пер Енд Ви” ООД, „Ренед” ООД НАПРАВЛЕНИЕ „ГЕОЗЕЗИЯ“ – „Пробел 1” ООД, „Геомакс” ООД НАПРАВЛЕНИЕ „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ – „Ромел Консулт” ЕООД Проект „Твоят час“ ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене, чрез дейности, развиващи специфични умения и компетентности“ Проект „Ученически практики“ ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” През учебната 2014/2015 г. Професионална гимнзаия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски” – Варна се включи в дейностите по изпълнение на проект BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда, активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии, подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда, повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции, улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО, повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори. Стартирането на проект „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” през учебната 2014/2015 г. беше посрещнат с интерес от ученици и работодатели. За учебната 2014/2015 г. да практикуват на реални работни места се включиха 50 ученици от училището. Практиката е с продължителност 240 астрономически часа. В практиките се включват ученици на възраст от 16 до 21 г.. Учениците практикуват в реална работна среда в 4 фирми от гр. Варна. Като партньори се включиха фирмите: „ПРОБЕЛ 1” ООД и „ГЕОМАКС” ООД за учениците от специалност геодезия. За учениците от специалност транспортно строителство, строителство и архитектура и брокер партньор са фирмите „РЕНЕД” ООД и „БРАТЯ ГЕОРГИЕВИ” ЕООД. Вижда се желанието на работодателите да си партнират с професионални гимназии за установяване на дългосрочно сътрудничество. Проект BG 051PO001 – 4.2.05 – „УСПЕХ“ «Да направим училището привлекателно за младите хора» Проект „Успех“ Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“ в гр. Варна е училище с дългогодишни традиции. Участва активно в европейски и международни проекти. От месец февруари 2012г. ПГСАГ „Васил Левски“ успешно реализира дейности по Проект „Успех“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС. В училището са сформирани 22 групи във всички области на проекта. Почти всички групи са провели представителни занятия, на които са присъствали ученици, учители и ръководството на училището. Свободното време на учениците е осмислено с дейности, които развиват и усъвършенстват умения и знания в областите: математика, история, строителство и архитектура, граждански компетентности, чужди езици, физика и астрономия, туризъм и опознаване на родния край. Групите се ръководят от високо квалифицирани преподаватели с дългогодишен опит и професионални умения. В ПГСАГ „Васил Левски“ ръководство и преподаватели винаги са се грижили за реализацията на своите възпитаници не само в професионалната сфера, но и в областта на техните лични интереси и желания. 2012-2014 – Проект BG051PO001-3.2.03.001 – „Управление за ефективно професионално образование“ 2011 – По общинска програма за образователна интеграция беше реализиран проект „Да завършим успешно средно образование“, в чието разработване се включиха Иван Василев и Даниела Станева. Проектът беше насочен към ученици от 12 клас от български, ромски и турски произход, които се справят трудно по БЕЛ. Проведени са допълнително 30 часа с 30 ученика от 12 клас с преподаватели: Иван Василев и Георги Стаматов. Проведена беше пробна матура. 2011- По общинска програма за образователна интеграция започна реализиране на проект „Равен старт за всички в професията“, в чието разработване се включиха: Милена Янева, Мая Рогашка и Даниела Станева. Проектът предвижда закупуване на карти за пътуване, учебни помагала и занятия за превенция на асоциално поведение. Закупени бяха карти за м. юни. Проектът продължава до м. ноември. Необходимо е през новата учебна година да се изберат новите ученици, които ще бъдат подпомагани по този проект. 2011 -По общинска програма за квалификация е спечелен проект „Интерактивните методи като иновации в професионалната подготовка“, в чието разработване участва Даниела Станева. Проектът включва запознаване на 35 учители от гимназията с нови методи на преподаване и умения за избор на най-подходящия, съобразно спецификата на преподавания предмет. В резултат на курса ще се създаде информационна банка с методически разработки на уроси, които да се използват от всички учители в гимназията. 2011 – По Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“ е спечелен проект на тема „Училище и бизнес – за модерно професионално образование в строителството“. Проектът предвижда текущ ремонт на Кабинет по фотограметрия, Кабинет по архитектура и градоустройство и Кабинет по строителни материали и конструкции. За осигуряване на модерно професионално образование ще бъдат закупени работни фотограметрични станции със съответния специализиран софтуер към тях. За кабинета по геодезия ще се закупят тотални станции, теодолити и електронни ролетки. Проектът включва и оборудване с компютри, интерактивна дъска и принтер на Кабинета по архитектура и градоустройство, където учениците ще могат да разработват своите проекти със съвременен специализиран софтуер. Реализирането на този проект ще доведе до създаване на съвременни добре оборудвани кабинети и работилници, в които да се провежда качествено професионално обучение, съобразено с последните изисквания на пазара на труда 2010 – Реализиране на проект „Личностно развитие – път към успешна социална интеграция и професионална реализация“ съвместно със Сдружение на младите психолози в България , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 2009 год – проект„Маестро, разкажи ми за мюзикъла и балета“ 2007 – Реализиране на проект „Младите хора и местната власт“ – община Варна 2007 – НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ“ – Модул „Обновяване на учебно-техническото оборудване 2007 – НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ“ – Модул „Спорт в училище“ 2007 – Реализиране на проект „Училище без дрога“ – община Врана, отдел Превенция 2006 – Реализиране на проект „Ограничаване на рисковото сексуално поведение сред подрастващите във и извън училище“ пообщинска програма за „Преренция и контром на ХИВ/ СПИН “ 2006 – Рализиране на проект „Морето не е за една ваканция“ съвмесно с Сдружение „Гаврош“, Морски клуб „Приятели на морето“, Институт по океанология към БАН, Регионален институт по образованието – Варна 2004 – Ученици от гимназията спечелиха ІІ-ро място на националната олимпиада по природни науки и екология с еко-проект „Спасители на плажа“ и имат право на участие в международни олимпиади. 2003 – Гимназията участва в проекти на община Варна: „Моят град в XXI век“ и проект „Красива България“.