гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Държавни изпити

ВАЖНО!!!

СЪОБЩЕНИЕ

 ДЪРЖАВЕН  ИЗПИТ  ПО ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА  НА  ПРОФЕСИЯТА  И  СПЕЦИАЛНОСТТА  СЕСИЯ ЮНИ 2021 г.

  На вниманието на учениците, обучавани по:

Професия „Строителен техник”              специалност  „Строителство и архитектура”

Професия „Брокер”                                   специалност  „Недвижими имоти”

Професия „Геодезист”                               специалност  „Геодезия”

 Държавният изпит по теория на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация ще се проведе на 04.06.2021 год. /петък/ – начало 8:00 ч.

 Учениците от XIIВ клас спец. «Геодезия» да заемат  определените им места в зала  303  не  по – късно от 07:30 часа.

 Учениците  от  XIIА клас  спец. «Строителство и архитектура»  да заемат  определените  им  места  в зала  304 не  по – късно от 07:30 часа.

 Учениците от  XIIБ   клас   спец.  «Недвижими имоти» да заемат определените им места в зали 305 и  306  не  по – късно от 07:30часа.

 На вниманието на учениците, обучавани по:

Професия „Строителен техник”        специалност  „Строителство и архитектура”                Професия „Брокер”                             специалност  „Недвижими имоти”

Професия „Геодезист”                         специалност  „Геодезия”

             Държавният  изпит по практика на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация ще се проведе на 07.06.2021г., 08.06.2021г.,09.06.2021г.  –  начало 14:30ч.

 Учениците  от XIIА,  XIIБ,  XIIВ  клас да заемат определените им места в учебните стаи – втори корпус, в дните определени за провеждане на изпита по практика,  не по – късно от 14:30 часа.

 III. Резултатите от проведените държавни изпити по теория и практика  на  професията  и  специалността за придобиване на трета  степен  на  професионална  квалификация  ще  бъдат  обявени  най – късно до  3  работни  дни след провеждането им в канцеларията на училището и на информационното табло на I – ви етаж на ПГСАГ „Васил Левски” –  Варна.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Заповед за възстановяване на присъственото обучение

З А П О В Е Д

 № РД- 09- 406 от 26.05.2021 г.

Варна

       На основание чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и  заповед № РД 01 – 355/ 18.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването

ОПРЕДЕЛЯМ:

 I .Възстановяване на присъственото обучение в училище за всички ученици от VIII  до XI клас, считано от 31.05.2021 г.

 II. Учебните часове ще се провеждат на една смяна с начален час 8.00 ч. и продължителност на учебният час 40 мин. с 10 мин. междучасие и 20 мин. голямо междучасие след втори учебен час по утвърденото седмично разписание за втори учебен срок, което е в сила от 4.02.2021 г.

        Заповедта да се сведе до знанието на всички ученици, учители, родители и непедагогически персонал за сведение и изпълнение от Нели Димитрова – секретар на Гимназията.

          Заповедта да бъде сложена в сайта на училището и в платформа Shkolo.

          Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Милена Янева – ЗДУД и Милена Лефтерова – ЗДУПД.

     За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица се наказват съгласно КТ.

     Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр.

МАРИЯ ПЕТРОВА

Директор на ПГСАГ,,Васил  Левски”                                            

 

График за обучение присъствено

ГРАФИК ЗА РЕДУВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ С ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА /ОРЕС/ ЗА ПЕРИОДА

ОТ 5.05. ДО 28.05.2021 г.

 

5.05.- 7.05.21 г.

10.05. – 14.05.21 г.

17.05. – 28.05.2021 г.

VIII A

ОРЕС

ОРЕС

присъствено

VIII Б

ОРЕС

ОРЕС

присъствено

VIII В

ОРЕС

ОРЕС

присъствено

VIII Г

ОРЕС

ОРЕС

присъствено

VIII Д

ОРЕС

ОРЕС

присъствено

IX А

присъствено

присъствено

ОРЕС

IX Б

присъствено

присъствено

ОРЕС

IX В

присъствено

присъствено

ОРЕС

IX Г

присъствено

присъствено

ОРЕС

X А

ОРЕС

ОРЕС

присъствено

X Б

ОРЕС

ОРЕС

присъствено

X В

ОРЕС

ОРЕС

присъствено

X Г

ОРЕС

ОРЕС

присъствено

XI А

ОРЕС

присъствено

присъствено

XI Б

ОРЕС

присъствено

присъствено

XI В

ОРЕС

присъствено

присъствено

XII А

присъствено

присъствено

XII Б

присъствено

присъствено

XII В

присъствено

присъствено

МАРИЯ ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР НА ПГСАГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ВАРНА