гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Национален ученически конкурс

Национален ученически конкурс „Моя страна – моя България“  посветен на националния празник на Република България – 3 март.

Регламент за участие

Продължаване на обучението в електронна среда

З А П О В Е Д

 № РД- 09- 222 от 4.01.2021 г.

Варна

          На основание чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и заповед РД 09 – 3610 от 31.12.2020 г. на Министъра на МОН

НАРЕЖДАМ:

      Продължаване на обучението от разстояние в електронна среда за всички ученици  от VIII до XII клас  в ПГСАГ „Васил Левски“  за времето от 4.01.2021 г. до 31.01.2021 г. включително.

      Заповедта да се сведе до знанието на всички ученици, родители, учители и  непедагогически персонал от Нели Димитрова – секретар на Гимназията за сведение и изпълнение.

      Контрол по изпълнение на заповедта е от Директор!

      За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица се наказват съгласно КТ.

      Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр.

МАРИЯ ПЕТРОВА

Директор на ПГСАГ,,Васил  Левски”                  

Коледна ваканция

З А П О В Е Д

 № РД- 09- 214 от 15.12.2020 г.

Варна

          На основание чл.257, чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка заповед № РД- 09 – 3472 / 27.11.2020 г. на Министъра на МОН

ОПРЕДЕЛЯМ:

            Коледна ваканция за учениците от VІІІ до ХІІ клас  в дните от 22.12.2020 г. до 3.01.2021 г. включително.

            Учебните занятия се възстановяват на 4.01.2021 г. / понеделник / съгласно седмичното разписание.

ПОЗДРАВЯВАМ:

   Всички ученици, учители и служители с настъпващите Коледни и Новогодишни празници. Пожелавам здраве, добро настроение и много щастливи мигове в дните на най – чаканите и обичани празници!           

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички ученици, учители и непедагогически персонал за сведение и изпълнение от Нели Димитрова – секретар в Гимназията.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Mилена Янева – ЗДУД.

            За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица се носят отговорност съгласно КТ.

            Заповедта се състави в един оригинален екземпляр.

МАРИЯ ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР НА ПГСАГ „В .ЛЕВСКИ”

Продължаване на обучението от разстояние в електронна среда

З А П О В Е Д

№ РД- 09- 196 от 19.11.2020 г.

Варна

          На основание чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и заповед РД 06 -1528 от 19.11.2020 г. на Началника на РУО – Варна

НАРЕЖДАМ:

      Продължаване на обучението от разстояние в електронна среда за всички ученици  от VIII до XII клас  в ПГСАГ „Васил Левски“  за времето от 23.11.2020 г. до 30.11.2020 г. включително.

      Заповедта да се сведе до знанието на всички ученици, родители, учители и  непедагогически персонал от Нели Димитрова – секретар на Гимназията за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта е от Директор!

За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица се наказват съгласно КТ.

Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр.

МАРИЯ ПЕТРОВА