гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Свободни места в ПГСАГ

ЗАПОВЕД № РД – 09 – 490 от 6.07.2021 г.
Варна

       На основание чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.104, ал. 2 от Наредба №10 от 1.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

ОБЯВЯВАМ:

следните свободни места в ПГСАГ „Васил Левски“ до утвърденият държавен план – прием за учебна 2021/2022 г.към 6.07.2021 г. както следва:  

клас

Професия /специалност

Изучаван език

брой свободни места

В

Транспортно строителство

Английски разширено

изучаван

6

Х А

Строителен техник/Строителство и архитектура

Английски разширено

изучаван

2

Х Б

Техник -реставартор/ Архитектурна реставрация

Английски разширено

изучаван

6

Х В

Брокер/ Недвижими имоти

Английски интензивно

изучаван

5

Х Г

Геодезист/ Геодезия

Английски разширено

изучаван

3

   Кандидат учениците могат да се запознаят с условията за кандидатстване и да подадат заявление в канцеларията на Гимназията до 10.09.2021 г. всеки работен ден от 8.30. до 16.00 ч.

   Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на М.Янева – ЗДУД.

   Мария Петрова

Директор на ПГСАГ „В.Левски“

ЛЯТНА СТРОИТЕЛНА АКДЕМИЯ/ LEADER SUMMER ACADEMY – гр.Габрово

Участие на ученици от ПГСАГ „Васил Левски” – гр.Варна в ЛЯТНА СТРОИТЕЛНА АКДЕМИЯ/ LEADER SUMMER ACADEMY – гр.Габрово, в периода 02.07.2021 г. – 04.07.2021 г.

 На 02.07-04.07.2021 година се проведе за трети път ЛЯТНА СТРОИТЕЛНА АКДЕМИЯ/ LEADER SUMMER ACADEMY в гр.Габрово. Участваха  ученици от 10-ти клас до студенти първи курс. От ПГСАГ „Васил Левски” – гр.Варна взеха участие 7 ученици :

Константин Янакиев и Павел Джанев от XIб кл.;

Стефан Стойков и Християн Стоянов от   XIв кл.; 

Давид Кючуков , Ибрахим Ибриям и Траян Иванов от Xб кл.

Лятната акдемия се проведе в рамките на 8 рунда –  12 броя практически задачи  с 8 ментора. Учениците бяха разпределени в 5 екипа избрани на случаен принцип. Целта на лятната строителна акдемия е участниците да се запознаят и научат новите методи в строителството , както и да придобият умения за работа в екип и  развият лидерски качества. Учениците работиха  по  проекта  Винербергер, Хидрострой АД  , PERI, БОКАЛ, Fibran , Semmelrock Bulgaria, G.P.GROUP JSK, HTI BULGARIA.

Практическите рундове се състояха от 12 строителни  задачи с 8 ментора. Критерии за оценяване бяха качеството на изпълнение , работата в екип , организация на работното място, бързина и представяне на работата(почистване на инструментите и работното място.)

Учениците се представиха достойно и спечелиха едно четвърто , две пети места и две осми места.

Групата на Траян и Павел бе удостоена като най-атрактивна и получиха допълнително овации от всички участници в Академията.

Международен ден за борба със злоупотребата с наркотици

26.06.2021г.-

 Международен ден за борба със злоупотребата с наркотици и нелегалния трафик на наркотични вещества!

 

По повод отбелязване на Международния ден за борба със злоупотребата с наркотици ПГСАГ „ Васил Левски”- гр. Варна организира информационна кампания, свързана с превенция на зависимости под наслов:

     „ Ти имаш един живот!”

Учениците от XI А клас изработиха тематично информационно табло. В хода на кампанията членовете от Ученическия съвет предвиждат дейности за разясняване с раздаване на флаери, брошури и листовки с информация за вредата от приема на наркотични вещества.

Акцията има за цел повишаване информираността на младите хора относно рисковете за тяхното здраве, в следствие употребата на психоактивни вещества.

Държавни изпити

ВАЖНО!!!

СЪОБЩЕНИЕ

 ДЪРЖАВЕН  ИЗПИТ  ПО ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА  НА  ПРОФЕСИЯТА  И  СПЕЦИАЛНОСТТА  СЕСИЯ ЮНИ 2021 г.

  На вниманието на учениците, обучавани по:

Професия „Строителен техник”              специалност  „Строителство и архитектура”

Професия „Брокер”                                   специалност  „Недвижими имоти”

Професия „Геодезист”                               специалност  „Геодезия”

 Държавният изпит по теория на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация ще се проведе на 04.06.2021 год. /петък/ – начало 8:00 ч.

 Учениците от XIIВ клас спец. «Геодезия» да заемат  определените им места в зала  303  не  по – късно от 07:30 часа.

 Учениците  от  XIIА клас  спец. «Строителство и архитектура»  да заемат  определените  им  места  в зала  304 не  по – късно от 07:30 часа.

 Учениците от  XIIБ   клас   спец.  «Недвижими имоти» да заемат определените им места в зали 305 и  306  не  по – късно от 07:30часа.

 На вниманието на учениците, обучавани по:

Професия „Строителен техник”        специалност  „Строителство и архитектура”                Професия „Брокер”                             специалност  „Недвижими имоти”

Професия „Геодезист”                         специалност  „Геодезия”

             Държавният  изпит по практика на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация ще се проведе на 07.06.2021г., 08.06.2021г.,09.06.2021г.  –  начало 14:30ч.

 Учениците  от XIIА,  XIIБ,  XIIВ  клас да заемат определените им места в учебните стаи – втори корпус, в дните определени за провеждане на изпита по практика,  не по – късно от 14:30 часа.

 III. Резултатите от проведените държавни изпити по теория и практика  на  професията  и  специалността за придобиване на трета  степен  на  професионална  квалификация  ще  бъдат  обявени  най – късно до  3  работни  дни след провеждането им в канцеларията на училището и на информационното табло на I – ви етаж на ПГСАГ „Васил Левски” –  Варна.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Заповед за възстановяване на присъственото обучение

З А П О В Е Д

 № РД- 09- 406 от 26.05.2021 г.

Варна

       На основание чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и  заповед № РД 01 – 355/ 18.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването

ОПРЕДЕЛЯМ:

 I .Възстановяване на присъственото обучение в училище за всички ученици от VIII  до XI клас, считано от 31.05.2021 г.

 II. Учебните часове ще се провеждат на една смяна с начален час 8.00 ч. и продължителност на учебният час 40 мин. с 10 мин. междучасие и 20 мин. голямо междучасие след втори учебен час по утвърденото седмично разписание за втори учебен срок, което е в сила от 4.02.2021 г.

        Заповедта да се сведе до знанието на всички ученици, учители, родители и непедагогически персонал за сведение и изпълнение от Нели Димитрова – секретар на Гимназията.

          Заповедта да бъде сложена в сайта на училището и в платформа Shkolo.

          Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Милена Янева – ЗДУД и Милена Лефтерова – ЗДУПД.

     За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица се наказват съгласно КТ.

     Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр.

МАРИЯ ПЕТРОВА

Директор на ПГСАГ,,Васил  Левски”