гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Заповед присъствено обучение

З А П О В Е Д

 № РД- 09- 329 от 9.04.2021 г.

Варна

          На основание чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, заповед № РД 01 – 220/ 8.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването и  с цел създаване на безопасна среда за учене в условията на COVID – 19

ОПРЕДЕЛЯМ:

 I.Редуване на присъствено обучение с обучение от разстояние в електронна среда, което ще се провежда за съответните паралелки, съгласно приложеният към заповедта график  за периода от 12.04.2021 г. до 29.04.2021 г. вкл.

 II.Учебните часове ще се провеждат на една смяна с начален час 8.00 ч. и продължителност на учебният час 40 мин. с 10 мин. междучасие и 20 мин. голямо междучасие след втори учебен час по утвърденото седмично разписание за втори учебен срок, което влиза в сила от 4.02.2021 г./четвъртък/.

 III. Учебните часове от разстояние в електронна среда да се провеждат във времето на съответният учебен час в определените за целта платформи – Microsoft Teems,Google Meet,Shkolo.

 

IV. Класните ръководители лично да уведомят учениците и родителите на класовете си за графика, по който ще учи съответната паралелка.

        Заповедта да се сведе до знанието на всички ученици, учители, родители и непедагогически персонал за сведение и изпълнение от Нели Димитрова – секретар на Гимназията.

       Графикът и заповедта да бъдат сложени в сайта на училището и оповестени в платформа Shkolo.

      Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Милена Янева – ЗДУД и Милена Лефтерова – ЗДУПД.

      За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица се наказват съгласно КТ.

      Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр.

МАРИЯ ПЕТРОВА

Директор на ПГСАГ,,Васил  Левски”                                            

Родителска среща

На 18.03.2021 год.- четвъртък от 18 часа ще се проведе родителска среща за всички класове – Присъствена!

Заповед за работа в електронна среда

З А П О В Е Д

 № РД- 09- 315 от 12.03.2021 г.

Варна

          На основание чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, заповед РД 01 – 786 от 11.03.2021 г. на Директора на РЗИ – Варна и протокол от заседание на областен кризисен щаб във връзка с мерки за ограничаване на вирус COVID -19 на територията на област Варна

НАРЕЖДАМ:

      Преустановяване на присъствените учебни занятия и преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици  от VIII до XII клас  в ПГСАГ „Васил Левски“  за времето от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително.

      Заповедта да се сведе до знанието на всички ученици, родители, учители и  непедагогически персонал от Нели Димитрова – секретар на Гимназията за сведение и изпълнение.

      Контрол по изпълнение на заповедта е от Директор!

      За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица се наказват съгласно КТ.

      Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр. 

МАРИЯ ПЕТРОВА

Директор на ПГСАГ,,Васил  Левски”                                            

 

Поздравителен адрес

ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС

            На  19.02.2021г.  в ПГСАГ „Васил  Левски”  – гр. Варна  се  проведе  училищния кръг на   Национално  състезание  по  професионално направление  „Строителство”   –   „Най-добър млад строител”.

           Участваха  19  ученици от  гимназията,  които  се  състезаваха в четири състезателни дисциплини: „Мазилки, шпакловки и бояджийски работи”,  „Облицовки и настилки”,  „Зидария”  и  „Геодезия”.

 Класиране по дисциплини:

Състезетелна дисциплена „Мазилки, шпакловки и бояджийски работи”

Ред на класиране

ТРИТЕ ИМЕНА НА СЪСТЕЗАТЕЛЯ

1

Виктория  Николаева  Чолакова 

2

Чън И 

3

Рени Радославова Янева

Състезетелна дисциплена „Облицовки и настилки”

Ред на класиране

ТРИТЕ ИМЕНА НА СЪСТЕЗАТЕЛЯ

1

Траян Николаев Иванов

2

Зорница Павлинова Кръстева  

Състезетелна дисциплена „Зидария”

Ред на класиране

ТРИТЕ ИМЕНА НА СЪСТЕЗАТЕЛЯ

Екип 1

Пламен Цветанов Николов 

Станислав Данаилов Димитров

Екип 2

Велислав Емилов Иванов  

Николай Николаев Йорданов 

Екип 3

Димитър Красимиров Мирчев 

Николай Христов Филипов 

 

Състезетелна дисциплена „Геодезия”

Ред на класиране

ТРИТЕ ИМЕНА НА СЪСТЕЗАТЕЛЯ

Екип 1

Емил Иванов Михайлов 

Анна – Мария Стелиянова Ковачева

Александър Николаев Радев 

Екип 2

Александър Красимиров Ников

Кристин Ивелинова Славова  

Наталия Александрова Димитрова 

Учениците класирали се на първо място в съответната състезателна дисциплина /без дисциплина „Геодезия”/,  ще  представят  гимназията на  Регионалния  кръг  на  състезанието  в  ПГСАГ „Пеньо Пенев” – гр. Русе през месец  март 2021г.

МАРИЯ ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР  НА ПГСАГ „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ”

 

Заповед 3 март

З А П О В Е Д

 № РД – 09 – …………02.2021 г.

Варна

          На основание чл.257, чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.154 от КТ

ОПРЕДЕЛЯМ:

         Денят  3.03.2021 г./ сряда/ / за неучебен и неработен ден във връзка с отбелязване на Националния празник на Република България.

     Учебните занятия се възстановяват на 4.03.2021 г.  /четвъртък/ съгласно седмичното разписание.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––     

           3 ти март е Национален празник на Република България – ден на Освобождението на България от османско иго. Това е ден, в който отбелязваме началото на голямата надежда за бъдещето на България, ден в прослава на живота, свободата и независимостта. На този ден си припомняме за тежките мигове на изпитание, хилядите човешки съдби, изпълнени със сълзи и надежда, довели до тържеството на българите да извоюват своята независимост, единство, траен мир и благоденствие.

    Честит празник, уважаеми ученици, учители и служители на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „В. Левски”!                                            

       Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички ученици, учители и служители от Нели Димитрова – секретар на гимназията.

        Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Милена Янева – ЗДУД.  

     За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица се наказват съгласно КТ.

    Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр.

МАРИЯ ПЕТРОВА

Директор на ПГСАГ „В. Левски”