гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Заповед за отсъствията

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката
З А П () В Е Д

На основание §1, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби към Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 т. за предучилищното образование, във връзка с Протокол от заседание на областния кризисен шаб. проведено на 10.11.2020 г., и
предложение с вх. № 1002-1670/17.11.2020 г. от г-н Иван Портних, кмет на община Варна

Н А Р Е Ж Д А М :

1. В периода от 18.11.2020 г. до 18.01.2021 г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование, в детски градини и в училища на територията на община Варна, да са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора.
2. Отсъствията по т. 1 са отсъствия по уважителни причини.

Копие от настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на кмета на общината.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началника на РУО Парна.

 Продължаване на обучението в електронна среда

З А П О В Е Д

№ РД- 09- 183

от 11.11.2020 г.

Варна

          На основание чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и протокол от заседание на обласния кризисен щаб във връзка с мерки за ограничаване на вирус Ковид -19 на територията на Област Варна

НАРЕЖДАМ:

      Продължаване на обучението от разстояние в електронна среда за всички ученици  от VIII до XII клас  в ПГСАГ „Васил Левски“  за времето от 12.11.2020 г. до 22.11.2020 г. включително.

Със заповедта да бъдат запознати всички лица от педагогическия и непедагогически персонал за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта е от Директор!

За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица се наказват съгласно КТ.

Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр.

Седмично разписание

Дневно разписание при провеждане на обучение в

електронна среда

Организация за периода   3 – 11.11.2020 г.

  1. Учебните часове се водят в електронна среда от разстояние по седмично разписание за две смени  при следния часови график.

Начало на учебните занятия – 7:30 часа

Продължителност на учебния час – 40 минути

Почивка – 10 минути

  1. Часовете по учебната практика ще се провежда в електронна среда.
  2. При предвидени два учебни часа занятията може да се провеждат без почивка между тях.

 

Час

І смяна

8,9,10 клас

ІІ смяна

11,12 клас

0

 

12:40 – 13:20

1

7:30 – 8:10

13:30 – 14:10

2

8:20 – 9:00

14:20 – 15:00

3

9:20 – 10:00

15:10 – 15:50

4

10:10– 10:50

16:00 – 16:40

5

11:00 – 11:40

16:50 – 17:30

6

11:50 – 12:30

17:40 – 18:20

7

12:40 – 13:20

18:30 – 19:10

8

13:30 – 14:10

 

 

 

Заповед есенна ваканция

          На основание чл.257, чл.258 и чл.259, ал.1 от  Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка със заповед № РД 09 – 2118/ 28.08.2020 г. на Министъра на МОН и писмо на МОН № 9105 – 357 от 22.10.2020 г.

ПОЗДРАВЯВАМ:

           Всички ученици, учители и служители от ПГСАГ „В.Левски” по повод 1 ноември – Денят на народните будители. Нека на този ден сведем глава, отдавайки почит към паметта на народните будители, към ония, които като самоотвержени воини с книга и перо са водили българския народ в миналото към просвета, свобода и култура.

          Честит празник!

ОПРЕДЕЛЯМ:

           Есенна ваканция за учениците от VІІІ до ХІІ клас в дните от 30.10.2020 г. до 1.11.2020 г. включително.

           Денят 2.11.2020 г. /понеделник/ за неучебен и неприсъствен ден във връзка с отбелязване на официалният празник 1.11.2020 г.

           Учебните занятия се възстановяват на 3.11.2020 г./вторник/ съгласно седмичното разписание.

Заповед за преминаване в електронна среда

          На основание чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и заповед № РД – 01 – 626 от 27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични  мерки на територията на Република България

I.НАРЕЖДАМ: 

  1. Преустановяване на присъствените учебни занятия за всички ученици  от VIII до XII клас  в ПГСАГ „Васил Левски“  за времето от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.
  2. Учебните занятия да се провеждат в електронна среда от разстояние в платформата Shkolo по утвърденото от Директора седмично разписание на часовете за I – ви учебен срок.
  3. Производствената практика ще се провежда по обектите, съгласно изготвеният график.