гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

Заповед РД-09-577 от 7.02.2022 г

З А П О В Е Д

 № РД- 09- 577 от 7.02.2022 г. Варна

          На основание чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и заповед РД 09 – 2224 от 4.02.2022 г. на Министъра на МОН

НАРЕЖДАМ:

      I.Преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за учениците от IX, X, XI клас в ПГСАГ „Васил Левски“ за периода от 7.02.2022 г. до 11.02.2022 г. вкл.

II. Учебните часове от разстояние в електронна среда да се провеждат във времето на съответният учебен час в определените за целта платформи – Microsoft Teems и Shkolo. Учебните часове ще се провеждат на една смяна с начален час 8.00 ч. и продължителност на учебният час 40 мин. с 15 мин. междучасие и 20 мин. голямо междучасие след втори учебен час по утвърденото седмично разписание за втори учебен срок.

   III. Учениците от VIII и XII клас се обучават присъствено в съответствие с Насоките за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, утвърдени със заповеди на Министъра на МОН.

              Заповедта да се сведе до знанието на всички ученици, родители, учители и  непедагогически персонал от Нели Димитрова – секретар на Гимназията за сведение и изпълнение.

      Заповедта да бъде сложена в сайта на училището и оповестена в платформа Shkolo.

      Контрол по изпълнение на заповедта е от Директор!

      За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица се наказват съгласно КТ.

      Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр.

 

МИЛЕНА ЯНЕВА

Директор на ПГСАГ,,Васил  Левски”                                            

 

Заповед зимна ваканция

З А П О В Е Д

 № РД- 09 – 436 от 20.12.2021 г.

Варна

 

          На основание чл.257, чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка заповед № РД- 09 – 1804 / 31.08.2021 г. на Министъра на МОН

ОПРЕДЕЛЯМ:

            Коледна ваканция за учениците от VІІІ до ХІІ клас  в дните от 24.12.2021 г. до 3.01.2022 г. включително.

            Учебните занятия се възстановяват на 4.01.2022 г. / вторник / съгласно седмичното разписание.

ПОЗДРАВЯВАМ:

          Всички ученици, учители и служители с настъпващите Коледни и Новогодишни празници. Пожелавам здраве, добро настроение и много щастливи мигове в дните на най – чаканите и обичани празници!           

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички ученици, учители и непедагогически персонал за сведение и изпълнение от Нели Димитрова – секретар в Гимназията.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Mилена Янева – ЗДУД.

            За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица се носят отговорност съгласно КТ.

            Заповедта се състави в един оригинален екземпляр.

МИЛЕНА ЯНЕВА

ДИРЕКТОР НА ПГСАГ „В .ЛЕВСКИ”

Заповед есенна ваканция

ЗАПОВЕД
№ РД – 09 – 285 от 27.10.2021 г. Варна

На основание чл.257, чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и
училищното образование и във връзка със заповед № РД 09 – 1804/ 31.08.2021 г. на Министъра на МОН

ОПРЕДЕЛЯМ:


Есенна ваканция за учениците от VIII до XII клас в дните от 30.10.2021 г. до
1.11.2021 г. включително.
Учебните занятия се възстановяват на 2.11.2021 г. /вторник/ съгласно седмичното разписание.

ПОЗДРАВЯВАМ:

Всички ученици, учители и служители от ПГСАГ „ВЛевски” по повод 1 ноември -Денят на народните будители. Нека на този ден сведем глава, отдавайки почит към паметта на народните будители, към ония, които като самоотвержени воини с книга и перо са водили българския народ в миналото към просвета, свобода и култура.
Честит празник!
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички ученици, учители и
служители от Нели Димитрова – секретар на гимназията.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Милена Янева – ЗДУД.
За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица се носят отговорност съгласно КТ.

МИЛЕНА ЯНЕВА
Директор ПГСАГ

ВАЖНО

ЗАПОВЕД

№ РД- 09- 274 от 25.10.2021 г.

Варна

На основание чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, заповед № РД – 09 – 3596 от 20.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката и писмо на РУО – Варна от 24.10.2021 г.

НАРЕЖДАМ:

1.    Преустановяване на присъствените учебни занятия за всички ученици от VIII до XII клас в ПГСАГ „Васил Левски“ считано от 25.10.2021 г.

2.    Учебните занятия да се провеждат от разстояние в електронна среда синхронно в платформата Microsoft Teams по утвърденото от Директора седмично разписание на часовете за I – ви учебен срок. Продължителността на учебните часове е 40 мин. с 10 мин. междучасие и 20 мин. голямо междучасие след втори учебен час. При необходимост да се използва платформа Schkolo за асинхронно обучение.

3.    Учебните часове по практика за всички дисциплини ще се провеждат също от разстояние в електронна среда.

Със заповедта да бъдат запознати всички ученици, родители, учители и непедагогически персонал за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува в сайта на училището.

Контрол по изпълнение на заповедта е от Директор!

За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица се наказват съгласно КТ. Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр.

МИЛЕНА ЯНЕВА

Директор на ПГСАГ,,Васил Левски”

Съобщение

На основание т.4 от заповед № РД 09 – 3596/20.10.2021 г. на Министъра на МОН и внесено предложение от Началника на РУО – Варна до Министъра на МОН за преминаване в ОРЕС на училищата в община Варна обучението от разстояние в електронна среда в ПГСАГ „Васил Левски“ ще се осъществява както следва:

От 21.10. 2021г. до 27.10.2021 г.  дистанционно ще учат учениците от 9, 11 и 12 класове.

Учебните часове в ОРЕС ще се водят синхронно в Майкрософт Тиймс с продължителност 40 мин. и съгласно установеното седмично разписание.

В посоченият период всички ученици от 8 и 10 клас ще провеждат учебните часове присъствено в училище.