гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 info-400063@edu.mon.bg 052756-756

Заповед РД-09-507/28.01.2020 г.
Определям:
Преустановяване на учебните занятия в ПГСАГ „Васил Левски” за периода от 28.01.2020 г. до 4.02.2020 г. включително поради рязко увеличаване на заболеваемостта от грип и ОРЗ и въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Област Варна
Директор ПГСАГ

Важно

На вниманието на лица, придобили право да положат държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2019/2020 година Дати за провеждане на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както и сроковете за подаване на заявления за полагане на държавни изпити за обучаваните за съответните сесии, както следва: І. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2019 / 2020 година Сесия януари За първа, втора, трета и четвърта степен: - Срок за подаване на заявления до 20.12.2019г. Изпит по теория – 22.01.2020г. Изпит по практика – 23.01.2020г., 24.01.2020г., и 27.01.2020г. Държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация: 22.01.2020 год. /сряда/ - начало 9:00 ч.
Държавен изпит по практика на професията и специалността за придобиване на втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация: 23.01.2020г., 24.01.2020г., 27.01.2020г. - начало 09:00 ч. Учениците да заемат, определените им места, не по - късно от 08:30 часа. II. Резултатите от проведените държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация ще бъдат обявени най - късно до 3 работни дни след провеждането им в канцеларията на училището и на информационното табло на I- ви етаж на ПГСАГ „Васил Левски” - Варна. ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Изява

Ученици от ПГСАГ „Васил Левски” отличени с Награда на Община Варна и Камара на инженерите на инвестиционното проектиранеза отлично представяне на VІІ Международно състезание за креативни умения – Varna spaghetti engineering 2019
На 15 - 17 ноември 2019г. ученици от ПГСАГ „Васил Левски” – гр. Варна, участваха четири отбора, състоящи се от по трима ученика:
1 отбор: 1. Цветан - ХІІ а клас 2. Габриел - ХІІ а клас 3. Емил - ХІІ а клас
2 отбор: 1. Манол - ХІ а клас 2. Виктория - ХІ а клас 3. Цветомира - ХІ а клас
3 отбор: 1. Нели - Х а клас 2. Пресияна - Х а клас 3. Чън И - Х а клас
4 отбор: 1. Джихан - Х а клас 2. Емил - Х в клас 3. Захари - Х в клас, с ръководители на отборите - инж. Жечка Йорданова и Благовест Богомилов.
В Международно състезание „Спагети Инженеринг – Варна”, участваха 13 отбора от 6 Професионални гимназии по строителство, архитектура и геодезия; 5 отбора студенти на ВСУ „Черноризец Храбър” и 1 отбор студенти от Харковски национален университет - Украйна. Практическото задание на състезанието включваше изграждане на сферичен купол от спагети по идея на учениците и изграждане на мост от спагети по идея на студентите.

Изява

На 16 ноември 2019г. се проведе Национално състезание „Градове на бъдещето“ в Икономически университет – Варна. От ПГСАГ „Васил Левски” участваха два отбора в състав : 1 отбор: 1. Жанита Николова ХІІ а клас 2. Наталия Георгиева ХІІ а клас
2 отбор: 1. Пламена Кирилова XII a2. Виктория Николова XII a
В състезанието освен ученици от гр. Варна участваха и ученици от ПГСАГ „Ангел Попов‘‘ гр. Велико Търново и гр. Девня
Учениците от ПГСАГ «Васил Левски» се представиха отлично при представяне на своите идеи и тяхното презентиране пред журито.

Събитие

На 14.11.2019 г. ще бъде направена първата копка и сложено началото на ремонта в ПГСАГ „Васил Левски“. Той се финансира от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по проекта „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Варна, Добрич, Разград, Силистра и Шумен“. Общата му стойност е 15 574 000 лв. Бенефициент е Министерството на образованието и науката. ПГСАГ „Васил Левски“ е една от професионалните гимназии, включени в проекта. Изпълнението на заложените дейности ще доведе до цялостна външна и вътрешна реконструкция на сградния фонд и прилежащите дворни площи, подновяване на обзавеждането и оборудването. Планира се подмяна на покрива и част от ВиК и ел. инсталации, външно саниране, боядисване и смяна на подови настилки и дограма. Също така ще бъде изграден външен асансьор. Размерът на инвестицията е 908 400 лева. Проектът за ремонт и обзавеждане на 15-те гимназии цели да бъде обновена амортизираната база на професионалните училища в региона, като по този начин Министерство на образованието и науката се стреми да насърчи запазването на традиционните за региона на Варна, Добрич, Разград, Силистра и Шумен професионални специалности. Инвестициите в образователните институции предвиждат обновяване и модернизация на учебните кабинети, лабораториите, спортните съоръжения и учебните работилници. Проектът е стартирал на 27.02.2017г. и ще продължи до 27.09.2020г.