гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 info-400063@edu.mon.bg 052756-756

Заповед

З А П О В Е Д

 № РД- 09- 607

от 14.03.2020 г.

Варна

          На основание чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.63, ал.1, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето и заповед № РД – 01 – 124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България и във връзка с обявеното решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за извънредно положение в Република България

I.НАРЕЖДАМ: 

  1. Всички педагогически специалисти да преминат на работа от дома за изпълнение на служебните си задължения за реализация на дистанционно обучение на учениците, на които преподават. За работен ден се счита ден, в който са отработени пет часа дневно, свързани с подготовка на материали, нужни за дистанционно обучение, провеждане на електронни уроци, онлайн консултации с ученици и родители, проверка на тестове и контролни работи. Дистанционното обучение да се организира от всеки учител, включително учителите по физическо възпитание и спорт и практика чрез възможностите на електронния дневник, други безплатни платформи за онлайн срещи, както и чрез възможностите на социалните мрежи чрез групи на класовете, вайбър групите и т.н.
  2.   Педагогическите специалисти с подкрепящи функции – училищен психолог да извършва своята дейност чрез работа от дома, използвайки средствата за електронна комуникация за извършване на консултативна и корекционна дейност в рамките на пет часа дневно.
  3. При невъзможност педагогическите специалисти да извършват работата си от дома, да изпълняват служебните си задължения в училищната сграда при засилена дезинфекция, задължително използване на лични предпазни средства и недопускане на струпване на хора в едно помещение.
  4. Заместник – директорите по учебната дейност и учебно – производствената дейност да преминат на работа от дома за изпълнение на служебните си задължения, в това число и административната дейност и осъществяване на дистанционно обучение. При невъзможност – да извършват своята дейност при засилена дезинфекция и използване на лични предпазни средства в сградата на гимназията.
  5. Помощно – обслужващия персонал да изпълнява служебните си задължения в условията на разпореждане на директора, като задължително по график има на работа в училище един хигиенист за извършване на дезинфекционни дейности, съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от министъра на здравеопазването в условията на извънредно положение. Работник – поддръжката работи по график за наблюдение на отоплителната инсталация на сградата като задължително се използват лични предпазни средства.
  6. Административният персонал – главен счетоводите и оперативен счетоводител да преминат към работа от дома при възможност, при невъзможност да изпълняват

служебните се задължения в училище при засилен режим на дезинфекция на работните помещения. Задължително се използват лични предпазни средства.

  1. Служителите, които изпълняват своите задължения в училищната сграда, при пристигане в училище полагат подпис в присъствената книга за всеки работен ден. Служителите, които изпълняват служебните си задължения от дома, не полагат подпис.
  1. II. ЗАБРАНЯВАМ: 
  1. Достъпа на ученици, родители и външни посетители в сградата на училището.В случай на неотложна необходимост, това да става само след разрешение на директора.
  2. Допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в учебната сграда.

      Настоящата заповед влиза в сила от 16.03.2020 г. и се прилага до 29.03.2020 г. или до второ нареждане.

      Със заповедта да бъдат запознати всички лица от педагогическия и непедагогически персонал за сведение и изпълнение.

      Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично!

      За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица се наказват съгласно КТ.

      Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр.

 

МАРИЯ ПЕТРОВА

Директор на ПГСАГ,,Васил  Левски”                        

ВАЖНО

       Уважаеми ученици и родители,

   ПГСАГ ‘‘ Васил Левски‘‘ въвежда дистанционна форма на обучение считано от 16.03.2020 г. Във връзка с въведеното извънредно положение поради усложнена епидемиологична обстановка. Учебният процес ще се провежда при спазване на седмичното разписание/ график публикувано по долу. Учителите ще използват различните възможности на онлайн обучението и разнообразни форми на обучение в електронна среда. Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще ви предостави нужната ви допълнителна информация.

   Като ви желая здраве, оставам на ваше разположение. Заедно ще се справим!!!

С уважение,
Мария Петрова
Директор на ПГСАГ ‘‘ Васил Левски‘‘

 Уч пр ІI СРОК-19-20 Дистанционно 

 

ВАЖНО

На основание заповед РД-01-124/13.03.2020 год. се преустановяват учебните занятия и всички изънкласни мероприятия в училища, университети и други образователни организации до 29.03.2020 год. Учителите да изчакат на е-мейлите си указания за работа. 

Важно

Със заповед на кмета Иван Портних грипната ваканция във Варна е удължена до петък 13-ти март включително.