гр. Варна, бул. "Сливница" № 189 tcc_varna@yahoo.com 052756-756

График за обучение присъствено

ГРАФИК ЗА РЕДУВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ С ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА /ОРЕС/ ЗА ПЕРИОДА

ОТ 5.05. ДО 28.05.2021 г.

 

5.05.- 7.05.21 г.

10.05. – 14.05.21 г.

17.05. – 28.05.2021 г.

VIII A

ОРЕС

ОРЕС

присъствено

VIII Б

ОРЕС

ОРЕС

присъствено

VIII В

ОРЕС

ОРЕС

присъствено

VIII Г

ОРЕС

ОРЕС

присъствено

VIII Д

ОРЕС

ОРЕС

присъствено

IX А

присъствено

присъствено

ОРЕС

IX Б

присъствено

присъствено

ОРЕС

IX В

присъствено

присъствено

ОРЕС

IX Г

присъствено

присъствено

ОРЕС

X А

ОРЕС

ОРЕС

присъствено

X Б

ОРЕС

ОРЕС

присъствено

X В

ОРЕС

ОРЕС

присъствено

X Г

ОРЕС

ОРЕС

присъствено

XI А

ОРЕС

присъствено

присъствено

XI Б

ОРЕС

присъствено

присъствено

XI В

ОРЕС

присъствено

присъствено

XII А

присъствено

присъствено

XII Б

присъствено

присъствено

XII В

присъствено

присъствено

МАРИЯ ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР НА ПГСАГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ВАРНА

 

Заповед присъствено обучение

З А П О В Е Д

№ РД- 09- 367 от 5.05.2021 г. Варна

          На основание чл.258 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, заповед № РД 09 – 1028/ 29.04.2021 г. на Министъра на МОН  и  с цел създаване на безопасна среда за учене в условията на COVID – 19

ОПРЕДЕЛЯМ:

 I.Редуване на присъствено обучение с обучение от разстояние в електронна среда, което ще се провежда за съответните паралелки, съгласно приложеният към заповедта график  за периода от 5.05.2021 г. до 28.05.2021 г. вкл.

 II. Учебните часове ще се провеждат на една смяна с начален час 8.00 ч. и продължителност на учебният час 40 мин. с 10 мин. междучасие и 20 мин. голямо междучасие след втори учебен час по утвърденото седмично разписание за втори учебен срок, което влиза в сила от 4.02.2021 г./четвъртък/.

 III. Учебните часове от разстояние в електронна среда да се провеждат във времето на съответният учебен час в определените за целта платформи – Microsoft Teems,Google Meet,Shkolo.

 Класните ръководители лично да уведомят учениците и родителите на класовете си за графика, по който ще учи съответната паралелка.

         Заповедта да се сведе до знанието на всички ученици, учители, родители и непедагогически персонал за сведение и изпълнение от Нели Димитрова – секретар на Гимназията.

       Графикът и заповедта да бъдат сложени в сайта на училището и оповестени в платформа Shkolo.

      Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Милена Янева – ЗДУД и Милена Лефтерова – ЗДУПД.

      За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица се наказват съгласно КТ.

      Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр.

МАРИЯ ПЕТРОВА

Директор на ПГСАГ,,Васил  Левски”                                            

 

Две призови места на ученици от ПГСАГ „Васил Левски”

ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС

Две  призови места на ученици от ПГСАГ „Васил Левски” – гр. Варна

в Регионален кръг на Национално състезание  „Най – добър млад строител” 2021г.

На 19 и 20.04.2021 г.,  в ПГСАГ „Пеньо Пенев“ –  гр. Русе  се проведе Регионален кръг на Национално състезание по професионално направление  строителство – „Най-добър млад строител“  за Североизточен регион.

Надпреварата се проведе с участието на отборите победители във вътрешните кръгове на строителните гимназии от градовете:  Варна, Шумен, Силистра, Русе, Търговище и Разград.

В тази регионална група, участниците се състезаваха в четири състезателни дисциплини: „Мазилки, шпакловки и бояджийски работи“, „Облицовки и настилки“,  „Зидария“  и „Сухо строителство”.

Събитието започна на 19 април с техническа конференция на ръководителите на отбори, участниците в състезанието и фирмите – партньори.  На 20 април се проведе  практическата  част  по дисциплини.

От ПГСАГ „Васил Левски” – гр. Варна участваха ученици, които се състезаваха в три дисциплини.

За поредна година състезателите от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски” – Варна се представиха  отлично при изпълнение на практическите  задачи  и  бяха класирани както следва:

  • състезателна дисциплина „Мазилки, шпакловки и бояджийски работи” – второ  място  –  Виктория Николаева Чолакова – ХІІ а  клас
  • състезетелна  дисциплина  „Облицовки  и  настилки”  – трето  място – Траян Николаев Иванов  –  Х б  клас

Класираните  участници  от   дисциплините  „Мазилки,   шпакловки  и   бояджийски работи”  и  „Геодезия”   ще   участват  на   Национален   кръг  на  състезанието  в   СПГСГ „Арх. Георги Козаров” –  гр. Сливен,  което  ще  се  проведе  през месец  май  2021г.

 МАРИЯ ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР НА ПГСАГ „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ”

График присъствено и ОРЕС

ГРАФИК ЗА РЕДУВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ С ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА /ОРЕС/ ЗА ПЕРИОДА ОТ 12.04. ДО 29.04.2021 г.

 

 

12.04.- 23.04.21 г.

26.04. – 29.04.21 г.

VIII A

присъствено

ОРЕС

VIII Б

присъствено

ОРЕС

VIII В

присъствено

ОРЕС

VIII Г

присъствено

ОРЕС

VIII Д

присъствено

ОРЕС

IX А

ОРЕС

присъствено

IX Б

ОРЕС

присъствено

IX В

ОРЕС

присъствено

IX Г

ОРЕС

присъствено

X А

присъствено

ОРЕС

X Б

присъствено

ОРЕС

X В

присъствено

ОРЕС

X Г

присъствено

ОРЕС

XI А

ОРЕС

ОРЕС

XI Б

ОРЕС

ОРЕС

XI В

ОРЕС

ОРЕС

XII А

ОРЕС

присъствено

XII Б

ОРЕС

присъствено

XII В

ОРЕС

присъствено

МАРИЯ ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР НА ПГСАГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ВАРНА